Ibland innebär likabehandling att människor behandlas olika, säger Stenman.

Regeringen fortsätter i dag att förhandla om ändringar i vaccinationsordningen. Frågan är om områden som drabbats hårdare av coronaviruset kan prioriteras, efter att riskgrupperna har vaccinerats.

Diskrimineringsombudsmannen, som främjar likabehandling och ingriper i diskriminering, har i dag gett sin syn på en regional prioritering i vaccinationsordningen.

Sammantaget kommer Diskrimineringsombudsmannen fram till att en sådan prioritering ”är motiverad och jämlik om man genom den åtgärden bättre kan skydda befolkningens liv och hälsa.”

Slutresultatet avgör

Diskrimineringsombudsman Kristina Stenman konstaterar att grundlagen skyddar rätten till liv och hälsa, och diskrimineringslagen slår fast principen om likabehandling.

– Men frågan är här: Hur blir slutresultatet om människors utgångspunkt är olika? I det här fallet kan olika åtgärder behövas för att nå ett jämlikt resultat. Överhuvudtaget har vi i den här pandemin sett olika åtgärder på olika områden, beroende på vad som bedömts vara nödvändigt. Och i fråga om vaccineringarna så säger vi att regionalt riktade vaccineringar är motiverade om beslutsfattarna kan visa att befolkningen som helhet skyddas bättre med en sådan åtgärd.

Slutresultatet avgör alltså?

– Så kan man säga.

Bevisbördan ligger alltså på hälsomyndigheterna och beslutsfattarna. Hurdana bevis måste framföras?

– Vi går inte in i den epidemiologiska bedömningen utan utgår från att smittskyddsexperterna i allmänna termer kan göra en bedömning av nyttan med en sådan åtgärd.

Gäller det också hur områden avgränsas, det vill säga om ett område som får mera vaccin utgörs av en kommun- eller regiongräns?

– Ja, och man ska kunna visa att inga andra åtgärder är möjliga för att uppnå hälsonyttan på bästa sätt. Grundregeln är att alla ska behandlas lika, och om man avviker från det ska det vara motiverat och ingripa så lite som möjligt i principen om likabehandling. Åtgärderna ska vara proportionerliga och det ska finnas en lagbundenhet, alltså en lagstiftning med tydliga kriterier.

Med anledning av det sistnämnda vill Diskrimineringsombudsmannen att statsrådets förordning om frivilliga covid-19-vaccinationer ändras, om riktade vaccinationer blir av. Förordningens andra paragraf är inte tillräckligt tydlig för att kriterierna för en olikbehandling ska uppfyllas.

Var det här ett svårt utlåtande för er att komma fram till? Skaver det mot principen om likabehandling?

– I vissa situationer innebär likabehandling att människor måste behandlas olika. Och på samma sätt kan det att alla behandlas lika innebära diskriminering. I vaccinationsordningen har man redan gjort prioriteringar. Man har inte börjat vaccinera folk vars efternamn börjar på A utan prioriterar vårdpersonal och riskgrupper. I vården överlag gör man prioriteringar när man bedömer hur akut och brådskande en sjukdomssituation är.

Diskrimineringsombudsmannens utlåtande.