Kommunerna uppmuntras förbereda sig för vårdreformen

8.12.2015

Social- och hälsovårdsministeriet och finansministeriet uppmuntrar kommunerna och andra regionala aktörer till samarbete med förberedelserna för social- och hälsovårdsreformen.

– Det är motiverat att på eget initiativ genomföra de förändringar som krävs inom de kommande självstyrande områdena, det vill säga i  landskapen. På det sättet kan man på bästa sätt beakta regionernas egna särdrag. Det viktigaste i utvecklingsarbetet är att säkerställa att klienterna får samordnade social- och hälsotjänster i rätt tid, konstaterar projektgruppen för vård- och regionförvaltningsreformen i ett färskt utlåtande.

Kommunerna och samkommunerna uppmuntras att redan under beredningen av reformen börja förbereda sig för det nya sättet att ordna och producera tjänster. I de självstyrande områdena kommer det att bildas en ny organisation som förenar  nuvarande organisationer.

  Det centrala i verksamheten är att servicen som erbjuds klienten är en smidigt fungerande helhet. Det här förutsätter att service- och vårdkedjorna leds som en helhet och att klientuppgifter smidigt kan överföras mellan olika aktörer.  Samtidigt försöker man hitta sätt att förbättra effektiviteten samt få till stånd besparingar, konstaterar projektgruppen.

De regionala förberedelserna för reformen lyckas enligt projektgruppen bäst, om alla social- och hälsovårdstjänster och aktörer inom social- och hälsovården, såsom kommunernas socialvård inklusive deras specialtjänster, primärhälsovården, den specialiserade sjukvården, representanter för den kommunalt producerade företagshälsovården samt aktörer inom främjandet av hälsa och välbefinnande deltar.

– Det är bra om nya frivilliga organisationer som bildas i regionerna är lätta och enkelt kan fås att passa in i de nya förvaltningsstrukturerna.

 

 

 

HÅLL KOLL PÅ KOMMUNSEKTORN.
Beställ Kommuntorgets nyhetsbrev här