I huvudstadsregionen har stadsluftens kvävedioxidhalter sjunkit betydligt på grund av undantagsläget förorsakat av coronaviruset

Sedan undantagsläget inleddes i mitten av mars har stadsluftens kvävedioxidhalter under en längre tid varit betydligt lägre än normalt.

Kvävedioxidhalterna som kommer från trafikutsläpp har varit cirka hälften av medeltalet i Finlands städer. Gatudamm har förekommit ovanligt tidigt och i mycket mindre utsträckning än vanligt

Denna förändring påvisas såväl genom mätningar av luftkvaliteten på land som via satellitobservationer, informerar Meteorologiska institutet.

Mätningar gjorda på land var som lägst under påsken då de var till och med 60 procent under medelvärdet.

Situationen håller dock på att förändras.

Under de senaste två veckorna har stadsluftens kvävedioxidhalter igen stigit och den 5 maj var de bara 20 procent lägre än under jämförelseperioden, säger Meteorologiska institutets specialforskare Pia Anttila.

I huvudstadsregionen var minskningen i förhållande till långtidsmedelvärdet 35 procent och i övriga Finland 16 procent.

I samma riktning visar observationer gjorda av den Europeiska rymdorganisationen ESA:s TROPOMI/Sentinel 5P-satellitinstrument. Enligt denna är huvudstadsregionens kvävedioxidhalter i april cirka 30 procent lägre än för ett år sedan.

Då man jämför fördelningen av kvävedioxidhalterna i huvudstadsregionen ser man att under isoleringen av Nyland var halterna lägre än efter isoleringen eller under motsvarande tid föregående år.

Kvävedioxidhalterna kommer dock uppskattningsvis att även efter isoleringen av Nyland stanna på en lägre nivå än de var år 2019.

Detta beror troligen på restriktionerna under undantagsläget, säger Meteorologiska institutets forskare Iolanda Ialongo. Resultaten från satellitobservationerna stämmer överens med de som gjorts på land.

Antalet gatudammdagar mindre än hälften av det normala

Också då man mäter luftkvaliteten i Tammerfors centrum ser man en klar förbättring.

Till exempel kvävedioxiders och luftburna partiklars halter har halverats inom det livligt trafikerade Tammerfors, då man jämför medeltalet i april 2020 med medeltalet för de två föregående åren. Detta säger Tammerfors stads miljögranskare Ari Elsilä i ett meddelande.

I Tammerfors liksom i övriga delar av landet är mängden av gatudamm betydligt mindre jämfört med föregående år. Vid Pirkankadun mittausasema har man inte under våren observerat en enda PM10 överskridning av luftburna partiklar. Detta är första gången sedan år 2006.

Enligt Meteorologiska institutet mätte man i hela landet den 5 maj mindre än hälften av svåra gatudammdagar i jämförelse med det normala. Exceptionellt är även att den värsta gatudammperioden inföll i februari och inte i april som vi är vana vid.

Också de luftburna partiklarnas halter har varit mindre än normalt denna vår med undantag av några episoder med fjärrtransport av luftföroreningar, säger Pia Anttila.

Fjärrtransporten inverkar på de luftburna partiklarnas halter vid sidan om trafikutsläpp och förbränning av ved. Under undantagsläget i slutet av mars och början av april mättes i södra Finland lindrigt höjda halter av luftburna partiklar som orsakades av hyggesbränning och löpeldar i Östeuropa.

Förutom dessa episoder har halterna av luftburna partiklar varit lägre än normalt men man bör forska mer till exempel i partiklarnas sammansättning före man kan dra slutsatser om Coronakrisens inverkan på halterna, betonar Pia Anttila.

I Finland ansvarar städerna för uppföljningen av luftkvaliteten i sitt eget område.  Meteorologiska institutet sammanställer uppgifterna och gör upp landsomfattande sammandrag.

Artikeln är en översättning av Kuntalehtis artikel ”Poikkeustila puhdisti kaupunkien ilman”