Sibbo kommuns planer på att anlägga en park i centrum av Nickby har stött på patrull. Budgeten krympte från en miljon till 200 000 euro.

Startskottet såg lovade ut. En fullmäktigemotion föreslog i fjol att Sibbo anlägger en ny park i Nickby för att öka samhörigheten och stärka den sociala hållbarheten. Kommuninvånarna var med om att påverka projektet via en så kallad medborgarbudget där man kunde rösta om ett dussintal olika alternativ. Miljöministeriet backade upp satsningen ekonomiskt och allt var frid och fröjd. Sedan kom coronakrisen.

– Vi har varit tvungna att banta ned budgeten till en femtedel av det ursprungliga beloppet. Om vi får grönt ljus av kommunfullmäktige i december kan vi gå vidare med projektet nästa år, säger planerare Maria Mäntylä på Sibbo kommun.

Den bakomliggande orsaken till ommöbleringen är uteblivna skatteinkomster och coronakrisens inverkan på Sibbo kommuns ekonomi.

– Tack vare statliga stöd kommer årets resultat att bli plus minus noll. Nästa år ser mycket värre ut. Styrelsens förslag till fullmäktige är ett budgetunderskott på 3,2 miljoner euro, säger Sibbos kommundirektör Mikael Grannas.

Sibbos kommundirektör Mikael Grannas.

Han understryker att det är väldigt svårt att förutspå nästa års inkomst- och kostnadsutveckling. En hög nota för specialsjukvården kan också trassla till ekonomin. Trots orosmolnen rullar projektet ändå vidare.

– Vi har budgeterat 56 000 euro för planeringen av projektet i år och föreslår en budget på 200 000 euro för att driva igenom projektet nästa år, säger Grannas.

Folkomröstningen tryggar delaktighet

Cirka 100 röster avgavs i den folkomröstning som kommunen ordnade om arkitektbyråns planer. Kommunen använde sig av applikationen Chaos Crowd, vilket innebar att kommuninvånarna kunde rösta med den egna mobilen. Av valresultatet att döma vill Sibboborna ha en lummig och grönskande park.

– Det alternativ som vann omröstningen tar fasta på prunkande blomsterrabatter, mångfald och artrikedom, säger Maria Mäntylä.

De ödsliga gräsbevuxna slätterna i Nickby ska omvandlas till ett lummigt parkområde. Sibboborna röstade för en park med insektshotell, porlande dagvatten, snirklande stigar och multnande träd.

Sibboborna vill bland annat se uteschackpjäser, platser som inbjuder till picknick, insektshotell, gungor, porlande dagvatten, snirklande stigar och multnande träd.

Hur stöder projektet social hållbarhet?

– Genom att ge kommuninvånarna nya möjligheter att påverka kan vi stödja delaktigheten och närdemokratin. Och när vi ökar trivseln i Nickby kan vi också stärka samhörigheten över generationsgränserna, säger Mäntylä.

Parkanläggningen är inte kommunens enda satsning på hållbara lösningar. 

– Vi har gått in för att förnya vägbelysningen med LED-lampor och så har vi investerat i solpaneler på kommunens byggnader. Nästa steg är att satsa på små vindmöllor för att bredda produktionen av förnybar energi.

Allt material som anknyter till projektet har publicerats både på finska och svenska. Den tvåspråkiga balansgången är en viktig del av delaktigheten, understryker Mäntylä.

Miljöministeriet stöder hållbara lösningar

Sibbos satsning på social hållbarhet utgör en del av ett större statligt program som går under namnet Hållbar stad. Programmet körde igång i fjol och har en tidsram på fem år.

– Vi har hittills beviljat 540 000 euro till cirka 30 försöksprojekt i över 70 kommuner, berättar programchef Virve Hokkanen på Miljöministeriet.

Virve Hokkanen.

Budgeten för den femåriga programperioden är fyra miljoner euro. Syftet med programmet är att främja tvärsektoriellt samarbete för hållbar stadsutveckling. Projekten tar bland annat fasta på cirkulär ekonomi, hållbar tillväxt, ekosystemtjänster och tillgänglighet.

– Konstigt nog har pandemin än så länge inte stoppat ett endaste av de projekt som har fått understöd. Verksamheten fortsätter också i höst, säger Hokkanen.

Sibbos parkprojekt föll i god jord på Miljöministeriet tack vare den starka betoningen på delaktighet, medborgarbudgetering och viljan att främja gemenskap i kommunen.

Hur ser en bra ansökan ut?

– En bra ansökan lyfter fram ett framgångsrikt projekt där man vill lösa konkreta problem och där man vet vilka de förväntade resultaten är och vem man ska samarbeta med.

Sibbos satsning på social hållbarhet

  • Projektet går ut på att anlägga en park i centrum av Nickby.
  • Kommuninvånarna fick påverka budgeteringen och rösta om ett dussin olika alternativ som hade utarbetats av en arkitektbyrå.
  • Det vinnande förslaget fick cirka 100 röster.
  • Projektet har fått ekonomiskt understöd av Miljöministeriets program med namnet ”Hållbar stad”.
  • Budgeten för projektet var ursprungligen en miljon euro, men på grund av coronakrisen har den nu bantats ned till 200 000 euro plus planeringskostnader.

Programmet Hållbar stad

  • Det femåriga programmet samordnas av Miljöministeriet och i samarbetet deltar städer, kommuner och andra aktörer. Budgeten är 4 miljoner euro.
  • Verksamheten präglas av de globala målen för hållbar utveckling i FN:s Agenda 2030.
  • Syftet är att främja nya former av partnerskap och tvärsektoriellt samarbete för hållbar stadsutveckling.
  • Projekten tar bland annat fasta på cirkulär ekonomi, hållbar tillväxt, ekosystemtjänster och tillgänglighet.
  • Programmet har hittills beviljat finansiering till cirka 30 försöksprojekt i 70 kommuner.

Utbildningar med hållbarhet som tema

Kommuntorget Utbildning arrangerar två webbinarier på temat hållbarhet i början av nästa år.  Mera information bakom länkarna:

14.01.2021 Hållbar utveckling och planering i kommunen

02.02.2021 Kommunal utveckling i socioekonomiskt utsatta bostadsområden