Öppna Kommunförbundets webbplats
14.01.2021 | Webbinarium
Inspirera andra! Dela evenemang

Hållbar utveckling och planering i kommunen

För vem? Anställda, politiker och övriga som är intresserade av hållbar kommunutveckling.
Med vem? Jani Päivänen, konsult på FCG, Heidi Hagman, utvecklingschef i Tusby och Ulf Johansson, hållbarhetskonsult på Sweco.

Hur kan kommunen utvecklas och ledas hållbart? Hurdana metoder finns för att utveckla och driva hållbar samhällsplanering?

Hållbar utveckling är ett mycket aktuellt ämne. I dagens värld behöver alla dra sitt strå till stacken, likaså kommunerna. Kommunförbundet ordnar ett inspirerande webbinarium om hållbar kommunutveckling i januari. 

Webbinariet ordnas torsdagen 14.1.2021 kl. 9.30-11.30.

Program:

Kl. 9.30 Hållbar kommunutveckling med Jani Päivänen, sociolog och teamledare på konsultbolaget FCG.

Kl. 10.30 Exempel på hållbart ledarskap i en kommun med Heidi Hagman, utvecklingschef i Tusby kommun.

Kl.11 Metoder för hållbar utveckling med Ulf Johansson, hållbarhetskonsult på Sweco.

 

Jani Päivänen är sociolog och teamledare på FCG, med drygt tjugo års erfarenhet av stadsplanering i konsultbranschen. Inom FCG arbetar Jani i teamet Mänsklig miljö, som består av experter i interaktiv planering, service design och ekosocial hållbarhet. 

Heidi Hagman är statsvetare och utvecklingschef på Tusby kommun med nästan tjugo års erfarenhet i kommunutveckling. Heidi jobbar som borgmästarens medarbetare och leder kommunens arbete för välfärd och hälsa, delaktighet samt strategi. Tusby är en kommun på 39 000 invånare i centrala Nyland. Kommunen var med i KESTO-projektet 2019-2020. Projektet strävade efter att stöda strategisk och integrerande hållbar kommunutveckling samt lokalisera FN: s Agenda 2030-mål.

Ulf Johansson är sedan mer än tio år seniorkonsult på Sweco i Sverige. Innan dess har han en lång erfarenhet som chef inom samhällsbyggnadsområdet och lokal och regional utveckling, såväl lokalt, regionalt och nationellt. Han har bland annat varit direktör med ansvar för samhällsbyggnads- och regionala utvecklingsfrågor på Sveriges Kommuner och Regioner. Hans breda praktisk sakkunskap och er­faren­het från ar­bete på ledningsnivå i offentlig förvaltning har givit honom djupa insikter i kommu­ners, landstings och regioners förutsättningar och arbete. Han har också en myc­ket god kunskap om hur den nationella och EU-nivån arbetar med ut­veck­lingsfrågor inom olika politikområden. Han har under senare år bland annat arbetat med utveckling av hållbar samhällsutveckling på lokal och regional nivå i Sverige och Norden. Sedan 2017 arbetar han med planering och implementering av hållbara och smartare städer i Kina. I flera av sina uppdrag har han tillsammans med Swecos team tillämpat SymbioCity-metodiken, som bygger på att en tvärsektoriell och holistisk syn krävs för att nå en hållbar utveckling.

 

Evenemanget är avgiftsfritt, men kräver anmälan. Tillfället sponsras av Kommunalfonden och är en del av Kommunförbundets projekt Hållbar utveckling i Svenskfinland som tar avstamp i Agenda 2030 och FN:s 17 hållbarhetsmål. Denna gång tar vi avstamp i mål 11, Hållbara städer och samhällen.

 

Anmälan nedanför. Sista anmälningsdag är 13.1.2021.

Välkommen med!