Lojo är på frivillig basis en tvåspråkig kommun. Foto: John Illman

Lojo utgör det nordvästligaste hörnet av de tvåspråkiga kommunerna i Nyland. Men det här är inte nödvändigtvis självklart. Lojo är endast på frivillig basis en tvåspråkig kommun.

Förra året behandlade stadens fullmäktige ärendet om Lojo fortsättningsvis ska vara en tvåspråkig kommun, trots att kriterierna inte automatiskt uppfylls.

Under ceremonin för Lojo 700 år var det endast Sauli Niinistös hälsning som också lästes på svenska. Foto: John Illman.

Heidi Himmanen från SFP säger att fullmäktige debatterade ärendet redan år 2012. Förra året var frågan åter aktuell.  

– Fullmäktige var då i stället enhälligt överens om att Lojo fortsättningsvis ska vara en tvåspråkig kommun, vilket är ett steg i rätt riktning.

Fyra procent av Lojos befolkning har svenska som modersmål. Lojo är trots allt en geografiskt stor kommun och svenskan är starkast i byarna Gerknäs och Virkby. Där är åtta procent av befolkningen svenskspråkiga.

Heidi Himmanen önskar att fler aktiverar sig i ärenden som berör svenskan i Lojo. Foto: John Illman.

Trots att Lojo de följande tio åren även är en tvåspråkig kommun är allt ändå inte frid och fröjd. Himmanen önskar att svenskan skulle synas starkare i stadens kommunikation.

– Viljan för tvåspråkigheten finns nog men förståelsen för vad det innebär behöver förbättras.

Svenskans synlighet har också varit bristande under Lojo 700-jubileumsåret. Staden arrangerade en huvudfest i augusti.

– I kommunikationen under jubileumsåret och huvudfesten gick ytterst lite på svenska. Jag hade önskat att svenskan skulle ha starkare synats.

Vid Bostadsmässan, som ägde rum i staden för några år sedan, var svenskan mera synlig. Av de festtal som hölls under 700 års-ceremonin var det endast republikens president Sauli Niinistös hälsning som lästes på svenska.

De svenskspråkiga firade senare med en egen fest i oktober vid föreningshuset Åsvalla. Där var också Lojo stad liksom musikinstitutet med.

Himmanen tillägger att hon önskar att fler aktiverar sig för att svenskans ställning i staden ska förstärkas.

Utbilda stadens personal

Juha-Pekka Lehmus, bildningsdirektör vid Lojo stad, anser att svenskan har målmedvetet stärkts i staden. Han nämner exempel från bildningssektorn.

Bildningschef Juha-Pekka Lehmus. Foto: Lojo stad.

– Vi har byggt en ny svenskspråkig skola och daghem i stadens centrum. Till Lojo har även nya svenskspråkiga familjer flyttat, vilket vi ser positivt på, säger Lehmus.

I Lojo finns två svenskspråkiga daghem och två lågstadier, ett högstadium och ett gymnasium. Till högstadiet Källhagens skola och Virkby gymnasium kommer också elever från Ingå, Sjundeå och Vichtis.

Himmanen lyfter fram att elevantalet i de svenska skolorna i Lojo har ökat under de senaste åren. Det här stämmer för Källhagens skolas del men vid Virkby skola har eleverna i stället blivit färre.  

Ett annat initiativ till en starkare tvåspråkighet i Lojo är att göra det möjligt för nyfinländare att integreras på svenska. Den här möjligheten finns inte idag, uppger staden. Lehmus utesluter inte förändring inom integrationen av nyfinländare. 

– Att också ha en svenskspråkig integreringsstig skulle öppna dörren för fler att lära sig svenska. 

Av Lojos tvåspråkiga grannkommuner är det endast Raseborg som också erbjuder nyfinländare möjligheten att integreras på svenska.

Lehmus är däremot överens om att kunskaperna i svenska bland stadens personal kan vara starkare. Han intygar att Lojo stad ser svenskan som en viktig del av kommunens identitet. För att vi i framtiden ska bättre kunna betjäning våra svenskspråkiga invånare på svenska kunde vi ha fler kurser i svenska för vår personal, säger Juha-Pekka Lehmus.

Detta är Lojo

En kommun är tvåspråkig genom att ha 3 000 invånare eller åtta procent av den totala befolkningen som talar det ena språket.

Lojo är Nylands femte största kommun efter Helsingfors, Esbo, Vanda, Borgå och Hyvinge. Ungefär 2 000 av totalt 46 000 invånare talar svenska i Lojo.

Lojo i västra Nyland är den enda frivilligt tvåspråkig staden med svenska som minoritetsspråk i Finland. Staden behandlar dess språkliga status vart tionde. Korsnäs, Larsmo och Närpes i Österbotten är å andra sidan frivilligt tvåspråkiga med finska som minoritetsspråk.

Heidi Himmanen är SFP:s enda fullmäktigeledamot i Lojo.

Enligt Tankesmedjan Magmas prognoser kommer finlandssvenskarna i Lojo att minska med ungefär 150 personer fram till år 2040.

Rättelse i faktarutan 8.12.2023 kl. 11.45. I den ursprungliga meningen ”En kommun är tvåspråkig genom att ha 3 000 invånare eller sex procent av den totala befolkningen som talar det ena språket” har procenttalet korrigerats från 6 till 8.