Kommunförbundet öppnar upp sitt visionsarbete om framtidens kommun. Vi ställer frågan: med vilka kommunala och statliga åtgärder skapar vi tillsammans nya hållbara kommuner?

Givet är att många stora förändringar i verksamhetsmiljön påverkar kommunerna. Megatrender  såsom globaliseringen, klimatförändringen, digitaliseringen och de förändrade levnadsvanorna påverkar oss alla. Bland de stora frågorna finns även utvecklingen av demokratin samt förändringarna i kommunernas befolkningstillväxt och -struktur. Förändringarna utmanar kommunerna och den offentliga sektorn att förnya sin förvaltning och sitt sätt att arbeta.

De pågående stora reformerna inom förvaltning och service påverkar kommunernas verksamhet, uppgifter och finansiering vilket givetvis samtidigt förändrar också kommunernas framtida roller.

Verksamheten övergripande och transparent

Min bild av framtidens hållbara kommun är en organisation som är ännu mera transparent och utåtriktad gentemot medborgarna och det omgivande samhället. Tjänstepersonerna jobbar tvärsektoriellt, inte enbart sektorspecialiserat utan sektorövergripande. I kommunen blir ledningsgruppens arbete därför oerhört viktigt. Kommunens olika forum för delaktighet utvecklas och blir ännu mera uppsökande och proaktiva.

Digitaliseringen möjliggör en snabbare ärendebehandling och den skapar också ett större digitalt serviceutbud samt förutsättningar för en bättre dialog med invånarna. Redan idag har betydelsen av marknadsföring, kommunens varumärke och kommunikation stärkts, en trend som knappast bryts.

Näringslivets roll kan inte nog betonas, det är motorn för inflyttning och för den kommunala ekonomin. Redan idag finns det fungerande modeller för samarbetet mellan näringslivet och kommunen, ofta sker detta via ett regionalt samarbete. Samarbetet blir allt viktigare inte minst när sysselsättningsreformen förverkligas i hela landet. Vårt förändrade arbetsliv medför säkerligen också nya krav på exempelvis infrastrukturen vilket också är skäl att fästa vikt vid.

Framtidens ledare är förändringsledare

Utveckling vi står inför medför också förändringar i sättet att leda den kommunala verksamheten. Välmåendet och det hälsoförebyggande arbetet går som en röd tråd genom hela förvaltningen, även i sättet att leda. Framtidens ledare kommer allt mer att ha rollen som förändringsledare.

Jag vågar tro att kommunerna även framöver är självstyrande enheter och viktiga aktörer i det finländska samhället och att kommunernas roll som en del av den offentliga förvaltningen förblir stark. Med intresse och noggrannhet ska vi på Kommunförbundet följa med och bevaka hur den statliga styrningen för att åstadkomma förändringarna förverkligas. En hållbar ekonomi är grunden i all verksamhet. Själv anser jag att det behövs ekonomisk stimulans för att få en gynnsam utveckling till stånd. Mera morot än piska, tack!

Vi utvecklas tillsammans!

Genom att delta i den virtuella brainstormingen ger ni som deltar viktig vägkost till Kommunförbundets strategiarbete. Resultaten från brainstormingen kommer att användas som grund för arbetet med Kommunförbundets vision och för vår intressebevakning. 

Tillsammans utvecklar vi framtidens hållbara kommun.

Här är länken till den virtuella brainstormingen.