Jag valdes nyligen till direktör för den svenska enheten vid Kommunförbundet, ett arbete som jag inleder i maj 2021.

Jag får tacka för förtroendet och ser fram emot att jobba inom en organisation som är kommunernas främsta intressebevakare samt en sakkunnigorganisation som har en bred kompetens på många områden och en helhetssyn på kommunernas verksamhet och verksamhetsförutsättningar. 

Jag har under mitt verksamma liv jobbat som ledare för såväl statlig som kommunal verksamhet men även inom tredje sektorn och som privatföretagare. Jag vet, rent konkret, att en ekonomi som är i balans alltid utgör grunden i all verksamhet, oberoende av upprätthållare. Detta kommer säkerligen även att prägla mitt arbete på Kommunförbundet.

Jag bevakar kommunernas intresse gentemot staten men även de svenska och tvåspråkiga kommunernas intressen inom Kommunförbundet.

Våra kommuner måste framöver ges förutsättningar, resurser och redskap att hantera de oundvikliga strukturella förändringar de står inför. Här har Kommunförbundet en given roll i bevakningen av den statliga finansieringen men också i förverkligandet av vårt strategimål ”Finlands framgång skapas lokalt”.

Som svensk direktör får jag dubbla roller som intressebevakare. Jag bevakar kommunernas intresse gentemot staten men även de svenska och tvåspråkiga kommunernas intressen inom Kommunförbundet. Det är således frågan om både intern och extern intressebevakning. Samtidigt vill jag jobba på ett sektoröverskridande, tvärsektoriellt sätt som främjar samarbete över kompetensområden och gynnar hela Kommunförbundets serviceutbud. Jag hoppas att vi framöver kan se den svenska servicen som en aktiv del av hela Kommunförbundets organisation.

Även för Kommunförbundet behövs ny kunskap för att kunna vara steget före och förutse behoven.

Jag känner att jag kommer in i ett team på Kommunförbundet som besitter stor kunskap. Min målsättning är att via teamarbete och konstruktivt samarbete effektivt ta del av den specialkunskap som medarbetarna och kollegerna besitter och via delegerat ansvar och motivation tillsammans nå resultat som gynnar hela det kommunala fältet. Modernt ledarskap handlar om anpassning efter organisation, situation, uppgift och individ. Man behöver många verktyg i sin verktygsback som ledare i dagens föränderliga värld, det är aldrig bra att såga med en hammare.  

Kunskapen växer snabbast genom växelverkan. En öppen dialog och kommunikation med kommunerna är av yttersta vikt. Jag vill att vi jobbar utvecklingsfokuserat, proaktivt och kundorienterat för att hitta lösningar som är steget före och främjar en nyskapande kultur.  

De kommande åren förutsätter en stark förändringshantering i kommunerna och landskapen. Även för Kommunförbundet behövs ny kunskap för att kunna vara steget före och förutse behoven. Förändringarna medför sannolikt att kommunerna differentieras allt mera, vilket utgör en utmaning. Kommunförbundet skall klara av att tillgodose såväl landskapscentrens och storstädernas som de små städernas och glesbygdskommunernas behov av stöd och service. Detta gärna på minst två språk.

Ser fram emot uppdraget!

Det här är en artikel från Kommuntorget 2/2021. Vill du prenumerera på Kommuntorget? Gör din beställning HÄR.