Det nya året är här och med det träder Kommunförbundets nya organisation i kraft. Antalet enheter har blivit färre, samarbetet mellan olika substansområden ska bli smidigare och tanken är att mindre byråkrati och hierarki ska leda till bättre, snabbare och närmare service till våra medlemmar.

För den svenska verksamhetens del innebär det att vi nu har separerats från den internationella verksamheten och har en egen svensk enhet där översättarteamet ingår. Svenskan har på det här sättet fått en tydligare ställning inom förbundet.

Jag ser ändå att nyckeln till en stark svensk service är att vi arbetar med svensk- och tvåspråkigheten på två fronter. Dels har vi en stark kärna i den svenska enheten som koordinerar och står som bas för den svenska verksamheten, dels har vi svenskspråkiga ansvarspersoner ute på de olika substansenheterna. På det här sättet garanterar vi en aktiv sammanhållande enhet och frontdesk för våra svensk- och tvåspråkiga kommuner samtidigt som vi har ett starkt svenskspråkigt substanskunnande i Kommunförbundets övriga enheter.

Personligt och skräddarsytt

Att det svensk- och tvåspråkiga kommunfältet är förhållandevis litet ger oss i den svenska enheten en unik möjlighet att ge personlig och skräddarsydd service till våra medlemmar. Vårt mål är att det ska vara låg tröskel för er i kommunerna att vara i kontakt med oss. Nu i och med coronaepidemin då allt mer sköts på distans har kontakterna i Svenskfinland blivit ännu enklare att upprätthålla. Via Teams är det lätt att sammankalla deltagare från hela Svenskfinland för att diskutera aktuella ärenden. Kommunförbundet har här en viktig roll som diskussionsplattform och samtalspartner och det är en uppgift vi ska fortsätta förvalta också efter att vi återgår till en normalare vardag.

Samtidigt som det är viktigt att värna om Svenskfinlands särdrag är det minst lika viktigt att den svenska enheten inte blir en egen lösryckt satellit inom Kommunförbundet. Därför är det väldigt positivt att det svenska nu aktivt är med när Kommunförbundet skapar sina nya kundhanteringsmodeller i den nya organisationen. Det är viktigt att den svenska servicen följer samma modeller och former som husets övriga verksamhet i utveckling av service, rådgivning, intressebevakning med mera. Nätverket för svensk- och tvåspråkiga kommuner som startade i juni 2020 och är Kommunförbundets femte kommuntypsnätverk har höjt statusen och ökat trovärdigheten för det svenska både inom Kommunförbundet och ute på fältet.

Ny direktör i februari

För den nya svenska enheten är processen ännu på hälft så till vida att rekryteringen av en ny direktör till enheten fortfarande pågår. Tanken är att Kommunförbundets styrelse utser den nya direktören i februari. I svenska enheten har vi valt att inte sitta och rulla tummarna i väntan på en ny direktör. Tvärtom har det nya året dragit igång med stormsteg och mitt mål som tf. direktör är att den svenska verksamheten ska vara i så gott skick som möjligt då den nya direktören tar vid.

Våra fokusområden i år ligger bland annat på kommunalvalet där vi både arbetar för att lyfta intresset och valdeltagandet med debatter och kampanjer inför valet och med att planera utbildningar för nya förtroendevalda efter valet. Inom ramen för social- och hälsovårdsreformen fokuserar vi på de specifikt svenska frågorna och samarbetar förutom med er i kommunerna tätt med till exempel Folktinget för att trygga starka svenska strukturer i vården efter reformen. I år träder också det nya samarbetsavtalet med Ålands Kommunförbund i kraft vilket betyder att vi jobbar med att höja kunnandet om Ålands särbehov och lagstiftning inom förbundet.

Nätverk ger kontakter och nya erfarenheter

Att arbeta i och med nätverk där fokus ligger på att utbyta erfarenheter och skapa kontakter har visat sig vara viktigare än någonsin. På svenska sidan har vi förutom nätverket för svensk- och tvåspråkiga kommuner ett aktivt nätverk för kommunikatörer i kommunerna, kommunernas nationalspråksnätverk har fått en nystart, vi ordnar gemensamma kaffestunder eller ”digifikor” där vi diskuterar digitaliseringsfrågor ur olika perspektiv. I år startar vi också ett nytt nätverk för hållbarhetsfrågor i Svenskfinland.

Mycket är alltså på gång, men det viktigaste är att vi finns här för att hjälpa er i kommunerna att lyckas i ert uppdrag, att skapa förutsättningar för ett gott liv och en god vardag för invånarna i kommunerna.  Tveka alltså inte att ta kontakt med både smått och stort. Det är er vi finns till för!