Coronaviruset härjar redan bland oss och allt tyder på att den finska hälso- och sjukvårdens kapacitet inom några veckor kommer att prövas.

På samma gång sätts redan nu många kritiska samhällsfunktioner på prov i och med att människor uppmanas undvika närkontakt, stora samlingar och på allt sätt hindra en snabb smittspridning.

Kommunförbundet har gått igenom vad kommunen kan göra för att på förhand underlätta för sig i det fall att många blir sjuka, akuta beslut måste fattas och rörligheten bland beslutsfattare och personal minskar.

På förhand är det alltså bra att redan nu gå igenom ifall det verkligen finns behov för alla fullmäktigemöten som står i kalendern.

Många har frågat angående allmänhetens deltagande i fullmäktiges möten, kan detta begränsas? Gällande fullmäktiges möten är inte enbart allmänhetens vistelse i lokalerna en utmaning, utan också att det inom ramen för mötesdeltagarna blir en stor samling. På förhand är det alltså bra att redan nu gå igenom ifall det verkligen finns behov för alla fullmäktigemöten som står i kalendern. Ordföranden har rätt att bestämma om inhibering eller flytt av också fullmäktiges möten.

Den andra åtgärd som bör tas är förstås att se över och ta i bruk elektroniska möten till den grad det är möjligt och kommunens förvaltningsstadga så medger, för att både minska risken för smittspridning men också för att se till att personer i karantän eller med andra begränsningar i möjligheterna att röra sig från plats till annan kan delta i beslutsfattandet. Elektroniska möten kan användas om kommunen har detta inskrivet i sin förvaltningsstadga, under förutsättning att kommunen instruerar om och tar ansvaret för säkerheten under mötena.

Därför är det nu viktigt att inom kommunen se över vem som har befogenhet att besluta om kritiska frågor och vid behov utfärda tillfälliga delegeringar för att i akuta lägen tillse en effektiv beslutsgång.

I kölvattnet av pandemin kan den enskilda kommunen också ställas inför krav på snabba beslut i diverse olika frågor. Det är svårt att på förhand förutspå vad som kan bli aktuellt, men exempelvis beslut om flyttande eller utökande av verksamhet och anvisande av lokaler för olika ändamål kan säkert bli aktuella. Därför är det nu viktigt att inom kommunen se över vem som har befogenhet att besluta om kritiska frågor och vid behov utfärda tillfälliga delegeringar för att i akuta lägen tillse en effektiv beslutsgång. Viktigt är också att ha koll på redan gjorda delegeringar för att veta vem som de facto beslutar i olika ärenden.

I fall situationen eskalerar och beredskapslagen (155/2011) tas i bruk ändras också befogenheterna för kommunens organ. Kommunstyrelsen kan vid behov överta en del av fullmäktiges befogenheter och vikten av effektiv beslutsgång betonas ytterligare.