I Esbo,  som är Finlands näst största stad med sina 284 000 invånare, finns det 20 0000 personer som har svenska som modersmål. Det utgör c. 7,2 procent av stadens befolkning. Vi är utspridda runt hela Esbo. Sommaröarna, Smedsby och Gäddvik-Westend är de stadsdelar där det bor flest svenskspråkiga.

Staden växer så det knakar. Största delen av befolkningsökningen består av personer med utländsk bakgrund. Andelen finsk- och svenskspråkiga minskar alltså. Den här situationen är densamma i alla huvudstadsregionens städer. Därför är det viktigt att vi svenskspråkiga håller ihop och samarbetar och inte bara stirrar på kommungränser. Samarbetet betyder i bästa fall bättre service på svenska.

Kommunförbundets svenska team arrangerar en träff för svenskspråkiga politiker i huvudstadsregionen den 7.5 kl. 16-19. Bekanta dig med inbjudan och programmet för Tillsammans 2019 på Kommunförbundets webb:
www.kommunforbundet.fi/tillsammans

I Esbo ansvarar nämnden Svenska rum för svenska skolfrågor men också för den svenskspråkiga kulturen. Svenska skolnätet är en hörnsten för oss svenskspråkiga i Esbo. Vi har elva svenskspråkiga grundskolor och ett svenskspråkigt gymnasium.

Olika föreningar inom idrott och kultur använder skolorna till sina verksamheter och tillställningar. Vi vill skapa svenska vardagsrum som givetvis är öppna för alla.

Gymnasieeleverna går i skolor runtom hela huvudstadsregionen och kommungränserna har ingen betydelse.

Brister i  svensk service i vården

Inom social och hälsovården i Esbo finns det utmaningar i att få service på svenska. Det här har undersökts inom ramen för projektet Nyland2019. Esboborna upplever att det brister i den svenska servicen. Att få service på svenska garanteras inte. Helt enkelt handlar det om att det inte finns tillräckligt med personal som kan svenska.

Det behövs koordinering av de svenska social- och hälsovårdstjänsterna. SFP:s fullmäktigegrupp fick i budgetförhandlingarna igenom resurser för att anställa en planerare för just koordinering. Vi hoppas att detta leder till att  de svenska tjänsterna utvecklas i vår stad.

Inom specialsjukvården bör vi också tillsammans arbeta för bättre service på svenska. Samtidigt bör man även på statligt håll utvärdera de svenska utbildningskvoterna inom social- och hälsovårdens område.

Esbo-berättelsen det vill säga stadens strategi beskriver att Esbo är en tvåspråkig stad. Vi måste leva upp till det!

Våra utmaningar är desamma

Det är också viktigt att vi samarbetar med alla huvudstadsregionens kommuner. Verkligheterna ser lite olika ut, men utmaningarna är desamma.

Att träffas för att diskutera olika lösningar och idéer är guld värt. Vi bör slå vakt om vårt språk. Vi ska lyfta fram att det är en resurs att ha två språk. Vi ska aktivt använda vårt modersmål utanför hemmet och ge de finskspråkiga möjligheten att tala svenska.

Det lönar sig!

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *