Är du förtroendevald i  Helsingfors, Vanda, Esbo eller Grankulla? Kom med och lär känna dina svensk- och tvåspråkiga politikerkollegor i huvudstadsregionen. Kommunförbundets svenska team bjuder in till politikerträffen Tillsammans på svenska den 7 maj i Kommunernas hus.

– Vi vill understödja ett gott samarbete mellan huvudstadsregionens svenska och tvåspråkiga politiker.  Kommunförbundets svenska team sammanför därför förtroendevalda över kommun- och partigränserna till ett gemensamt seminarium där deltagarna kan lära känna varandra bättre, säger Ida Sulin, teamledare för Kommunförbundets svenska team.

Idén till träffen eller seminariet föddes i vintras när Sulin tillsammans med medlemmarna i Svenska teamet besökte fullmäktigegrupperna i Helsingfors, Vanda, Esbo och Grankulla.

– Under besöken kom det fram ett tydligt önskemål om att kontakterna mellan huvudstadsregionens svenska och tvåspråkiga politiker borde bli bättre, berättar Sulin.

Samarbete har också efterfrågats i de kontakter som politikerna i huvudstaden har till Kommunförbundets förvaltningsjurister. Politikerna vill gärna veta hur grannstäderna hanterar specifika frågor. Och varför uppfinna hjulet på nytt om svaret finns i grannstaden?

– Det finns ett tydligt behov av att träffas och diskutera gemensamma lösningar, säger Sulin.

Sektorsvisa diskussioner

Förtroendevalda på alla nivåer är välkomna till träffen; fullmäktigeledamöter, stadsstyrelsemedlemmar, nämndmedlemmar osv. Under träffen sammanförs politikerna sektorsvis i fyra olika workshoppar. Det kommer att finnas en workshop för förtroendevalda inom bildningsväsendet, en för social- och hälsovårdssektorn, en för teknik och planering och en för fullmäktige. Workshopen för fullmäktigeledamöter handlar om övergripande frågor så som strategi, framförhållning och styrning.

– För regionens svenska och tvåspråkiga politiker är det säkert nyttigt att lära känna sina medpolitiker i grannstäderna, att hitta någon att bolla gemensamma frågor med. Vår förhoppning är att seminariet i maj blir starten på nya nätverkssamarbeten och kontakter.

Frågor som dryftas i workshopparna förutom aktualiteter är bland annat förhållandet mellan politiker och tjänstemän, kommunernas servicestruktur, upphandling och teman som deltagarna själva vill lyfta fram.

– En medlem i bildningsnämnden i Grankulla har i vissa frågor mer gemensamt med nämndkollegorna i Helsingfors, Vanda och Esbo än med låt säga en fullmäktigeledamot i den egna kommunen, säger Sulin.

Inbjudningar till seminariet har skickats till alla partiers fullmäktigegrupper, partikanslier och -kretsar.

Kommunförbundets svenska team arrangerar en träff för svenskspråkiga politiker i huvudstadsregionen den 7.5 kl. 16-19. Bekanta dig med inbjudan och programmet för Tillsammans 2019 på Kommunförbundets webb:
www.kommunforbundet.fi/tillsammans

Seminariet den 7.5 kl. 16.00-19.00 startar med en aktualitetsöversikt med Arto Sulonen, direktör för Kommunförbundets juridiska enhet. I workshoparna deltar Kommunförbundets svenskspråkiga sakkunniga Kauko Aronen (stadsforskning), Annika Korpela (social- och hälsovård), Minna Mättö (markanvändning och byggande), Karin Lassenius (bildning och kultur) och Ida Sulin (juridik och svenska frågor).

Politiker bloggar om samarbetet

Inför träffen har Kommuntorget bett politiker i huvudstadsregionen blogga om det svenska samarbetet. Bloggarna publiceras på Torgbloggen under de kommande veckorna.

Björn Månsson, ordförande för SFP:s fullmäktigegrupp i Helsingfors bloggade i februari om det svenska samarbetet i huvudstadsregionen.

– Det finns så mycket som förenar. Svenskan är ju ett minoritetsspråk i samtliga fyra städer, låt vara ett mycket starkt sådant i den minsta av dem, Grankulla, skriver Månsson på Torgbloggen.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *