De första Finlandssvenska integrationsdagarna samlade över 120 integrationsintresserade i Helsingfors den 28-29.11. Ett tema som genomsyrade hela seminariet var hur vi kan bygga vidare på de nyanländas identitet istället för börja om från noll i det nya landet.

SFX- programmet, svenska för yrkesutbildade bygger vidare på yrkesidentiteten genom att stärka yrkesvokabulären och kombinera yrkesexamen med språk, sade Katarina Stiessel Fonseca, SFX samordnare från Länsstyrelsen i Stockholms län. Vi ligger lite efter i Finland. Först språk, sen yrkesstudier. Ett fräscht initiativ är projektet SFX Svenska på Helsingfors Arbis där eleverna kombinerar svenskastudier med närvårdarstudier.

Deltagarna ville också prata svensk integration och hur vi skapar minoriteter i en minoritet och om det är smart. Det är klart det ska finnas en möjlighet till svenska som första integrationsspråk. Diskussionen om identitet kommer även fram här, genom att erbjuda svenska som första integrationsspråk kan vi stöda den nyanländas flerspråkiga identiet, familjeidentiet eller lokala identitet enligt hens önskemål.

Forskare Tobias Pötzsch utmanade deltagarna genom att se på integrationsutbildningar i Kanada, Helsingfors och på Åland ur ett anti-förtryckande perspektiv (AOP -teorin). Kortfattat betyder teorin att lärarna inte ska se eleverna som objekt utan som subjekt som ska vara med och påverka sin utbildning, helt enkelt vara delaktiga. En integrationsutbildning ska inte frånta individen dess indentitet, varken yrkesmässiga, kulturella eller språkliga utan istället göra personen delaktig i att utforma undervisningen. Lärare och elev blir ett team medan maktförhållandet mellan dem jämnas ut.

Tredje sektorns starka roll i integrationsarbetet lyftes fram av den mest långväga gästen Jennifer York från ISS organisationen i Kanada. Hennes organisation är en av flera integrationsserviceproducenter som invandrare kan välja att anlita för att lära sig språk eller söka jobb. Även här ser vi en större flexibilitet än i Finland. Du kan själv välja om och vilka delar du deltar i, är det just språket som är viktigast eller söker du först jobb eller utbildning. Organisationerna stöder din individuella plan och bygger även här vidare på den identitet du har byggt upp före du kom till landet.

En av nyckefaktorerna för lyckad integration i Norge är enligt Norges Kommunförbunds Nina Gran den täta kontakten mellan den nyanlända och hens handläggare på kommunen. Kommunerna är nöjda med de statliga ersättningarna vilket möjliggör tillräckligt med personal. I Finland har de statliga ersättningarna inte höjts i takt med det ökade antalet invandrare vilket gör att Finlands Kommunförbund inte aktivt varit med och förhandlat om t.ex kommunplatser med kommunerna, vilket norska kommunförbundet har gjort. De ökade resurserna som möjliggör en tät kontakt med handläggaren ger även utrymme för ett starkt individuellt stöd i etableringen. En extra satsning av staten i början av integrationsprocessen ger resultat senare.

Det är klart att ett nytt etableringsland även ger en helt ny identitet. Men den nya hemlandsidentiteten blir garanterat starkare om vi erbjuder möjligheten att bygga vidare istället för att börja om från noll. Att börja om från noll är något vi även gör i integrationsarbetet. Tyvärr. När en ny kommun tar emot sina första flyktingar eller vi startar ett nytt projekt blir det lätt hänt att vi börjar från noll istället för att ta vara på den kunskap och erfarenhet som redan finns.

Mycket koordinering görs i integratonsarbetet på nationell nivå och de Finlandssvenska integrationsdagarna är vårt bidrag till att sammanföra Svenskfinlands integrationsaktörer och sprida goda erfarenheter. Vi arrangörer (Folktinget, Bildningsalliansen och Kommunförbundet) är övertygade om att samkoordinering är nyckeln till att stärka integrationen. Därför hoppas vi de Finlanssvenska integrationsdagarna blir årligen återkommande och ser nu fram emot att få börja planera version 2.0.

Paneldiskussion med Doron Karavani, Anita Sahlström, Milischia Rezai och Mohammad Bagher Khajeheian.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *