Den årligen återkommande demokratidagen på Kommunförbundet erbjuder ett forum för diskussion kring demokrati och delaktighet. Riikka Uosukainen (journalist på YLE) lyfte fram att för en demokrati är det nästan viktigare vad som händer mellan valen och där kommer vi in på integration och delaktighet. För att nyanlända ska känna sig delaktiga och rösta eller ställa upp i val behövs en tilltro till att politiken fungerar. Också mellan valen. Dessutom behövs information och klarspråksmaterial. Men kanske det allra viktigaste-en känsla av delaktighet och att från början bli hörd och ha möjlighet att påverka sitt liv, t.ex språkval vid integrationen.

Myndighetsspråket (FPA, Arbets- och näringsbyrån för att nämna exempel) skapar hinder för demokrati och delaktighet. I en allt mer digitaliserad värld där mycket att myndighetsärenden sköts utan en fysisk träff har bibliotekens roll som integrationsarenor och mötesplatser blivit viktigare. Biblioteken sköter den dubbelriktade integrationen som är en grundpelare för delaktigheten, att majoritetsbefolkningen och tjänsterna anpassas för att bättre möta nyanlända. Vidare skapar biblioteken, speciellt Entresse i Esbo delaktighet en möjlighet att bli hörd och sedd och bekräftad genom sin verksamhet. Böcker på många språk, flerspråkig verksamhet, somaliska bokdagar, mångfald i personalen, bokbussar som åker till mottagningscentralen, för att nämna några strategiskt viktiga delar. Om vi gör integrationsupplevelsen svår genom digitalisering av tjänster och minskade fysiska möten kommer vi aldrig att se en höjning i röstningsprocenten bland invandrare. Därför borde vi även se på allt integrationsarbete med demokratiglasögon, hur skapar vi delaktighet nu som leder till en tilltro till demokratin på lång sikt?

Integrationen börjar från dag ett och jag tror att speciellt finlandssvenskarnas föreningsarrangemang och inkluderande stöder en demokratifostran och en tankegång att det lönar sig att engagera sig och organisera sig- om det sen är i den lokala kören eller genom ett parti. Och där är ju kärnan i demokratin, att få vara med och påverka, bli hörd och sedd.

Mera information om demokratidagen: http://www.kommunerna.net/sv/serviceomraden/Demokrati/demokratidagen/Sidor/default.aspx

 

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *