Över hälften av kommunerna i Finland vill ha rätt att producera social- och hälsovårdstjänster också  i framtiden, visar en webbenkät som Social- och hälsovårdsministeriet har gjort. Det stora städerna däremot är inte intesserade.

Trots att 60 procent av kommunerna önskar lagstadgad rätt att producera social- och hälsovårdstjänster uppger bara 35 procent av kommunerna att de kommer att utnyttja denna rätt.

De stora städerna i Finland är inte intresserade av att själva vara producenter av social- och hälsovård. Två tredjedelar av av dem uppger i enkäten att de inte vill ha en lagstadgad rätt att producera vårdtjänster.

183 av landets 311 kommuner deltog i enkäten, vilket ger en svarsprocent på 62. Enkäten gjordes 11.7–13.9.2019.

Nej till tvingande lagstiftning

I enkäten frågades också om kommunen bör ha möjlighet att producera social – och hälsovårdstjänster, om landskapet beslutar om saken och ingår ett avtal med kommunen. Cirka 82 procent av kommunerna svarade jakande på denna fråga. Över 75 procent av kommunerna motsatte sig däremot en modell där kommunerna förpliktas att producera tjänster.

Dessutom tillfrågades kommunerna om de vill producera tjänster med egen skattefinansiering. Över 63 procent av de kommuner som svarade ville ha den möjligheten, men mindre än en femtedel bedömde att de skulle utnyttja en sådan möjlighet.

Av kommunerna frågades också vilka tjänster de skulle vilja producera i den framtida social- och hälsovårdsstrukturen. I svaren framhölls önskemål om uppgifter som främjar välfärd och hälsa.

Kommunerna vill också i framtiden ha ansvar för arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte, kuratorsverksamhet inom elev – och studerandevården, skolhälsovård och rådgivningstjänster.

Läs mera om enkäten här.