Sammanlagt handlar det om cirka tre miljarder. Nedskärningarna ska drabba all lika, menar regeringen och sakkunniga efter tisdagens besked. Foto: Fanni Uusitalo, Statsrådet

– Det här är en viktig handräckning. Höjningen tryggar delvis framtiden för till exempel välfärdstjänsterna för barn och unga, säger Kommunförbundets vd Minna Karhunen som kommentar till resultatet av ramförhandlingarna.

Regeringen har lovat höja statsandelarna för kommunal basservice med 277 miljoner euro från början av 2025.

– Tyvärr kvarstår dock ännu behov av anpassningsåtgärder i kommunerna, säger Minna Karhunen.

Om nedskärningen hade genomförts fullt ut, hade det inneburit att kommunernas statsandelar minskat permanent med 400 miljoner euro. En förbättring av kommunalskattens effektivitet ger på lång sikt också större spelrum i kommunernas ekonomi.

Kommuntorget 22.11.2023: Nedskärningar av kommunala statsandelar väcker bestörtning

Yle 16.4.2024: Så här ska regeringen spara 3 miljarder euro

Kommunerna står nu mitt under reformen av arbets- och näringstjänster och samtidigt som ekonomin sviktar svårt. Kostnaderna ökar, skatteinkomsterna och statsandelarna utvecklas svagt och investeringsbehoven är fortsättningsvis stora, enligt ett pressmeddelande.

Den avveckling av normer och uppgifter som regeringen står i beråd att genomföra har vid ramförhandlingarna uppskattats ge besparingar på 100 miljoner euro. Enligt Kommunförbundet är detta ett bra och realistiskt mål, eftersom kommunerna har lyft fram många normer som försvårar deras verksamhet. Kommunerna önskar flexibilitet så att de kan sköta sina uppgifter på det lokalt bästa sättet.

– Arbetet med att luckra upp normer har bara börjat och kommunernas förslag granskas som bäst av ministerierna, säger Minna Karhunen.

Läs också Kuntalehti 16.4.2024: Kuntatalouden musta perjantai kompensoidaan osittain – Kuntaliitto huojentui kehysriihen raharatkaisuista, vaikka neuvoteltavaa ja avoimia kysymyksiä jäi paljon

Kommunförbundet uttrycker oro över att ramförhandlingarna inte medförde några nya riktlinjer för reformen av arbets- och näringstjänsterna som träder i kraft vid årsskiftet. AN-tjänsterna bör överföras till kommunerna kostnadsneutralt, men som det nu ser ut kommer detta inte att ske.

– Enligt nu tillgängliga uppgifter kommer medlen för främjande av sysselsättningen och integration snarare att minska än att öka, samtidigt som de här tjänsterna överförs från staten till kommunerna, säger Kommunförbundets vice verkställande direktör Timo Reina och fortsätter:

– Regeringen har lovat att kommunerna ska få full kompensation för kostnader som orsakas av de nya uppgifterna. Kommunerna har hoppats på ett övergripande ansvar för sysselsättningsfrämjande tjänster och integration, men den underdimensionerade finansieringen äventyrar servicekvaliteten redan från start.