Direktörerna för universitetssjukhusens sjukvårdsdistrikt har tagit ställning till valfrihetsmodellen. Enligt direktörerna är tidtabellen omöjlig att uppfylla och lagförslaget för bristfälligt för att kunna gå vidare som sådant.

Lagen om valfrihet inom social- och hälsovården är på utlåtanderunda fram till 28.3.

I och med valfriheten ska invånarna i framtiden kunna välja mellan både privata och offentliga producenter då de behöver vård. För att kunna utnyttja konkurrens på marknaden inom valfrihetsmodellen kräver det att man skiljer åt ansvaret för att ordna tjänster och producera tjänster. I praktiken har man tänkt att det ska göras genom att bolagisera verksamheten.

Direktörerna för universitetssjukhusens sjukvårdsdistrikt säger i sitt ställningstagande att de stöder utvecklandet av valfrihet inom hälsovården i Finland, men poängterar att valfriheten måste utvecklas på ett kontrollerat sätt och så att den ansvariga instansen har kontroll över situationen.

Enligt direktörernas ställningstagande finns det i lagförslaget och detaljmotiveringarna flera punkter som är motsägelsefulla eller som är svåra att tolka. Tidtabellen för behandlingen av lagförslaget är, enligt direktörerna, för snabb i relation till hur viktig frågan är. Därför menar direktörerna att utlåtanderundan borde genomföras först då lagförslagen inte innehåller motsägelser och har kompletterats med de element som man nu nämner att fattas i lagförslaget.

I regeringens begäran om utlåtande konstaterat regeringen själv att lagförslaget är ofullständigt och att paragraferna kommer att preciseras  ännu under remissbehandlingen.

Offentliga sidan hinner inte med

Direktörerna ställer sig framför allt skeptiska till tidtabellen. Enligt lagförslaget ska valfrihetsmodellen tas i bruk från och med 1.1.2019 då landskapen träder i kraft. Invånarna ska då själva kunna välja vilken social- och hälsovårdscentral och vilken munvårdsenhet de vill lista sig hos. Social- och hälsovårdscentralen och munvårdsenheten kan vara antingen privata eller offentliga bolag som är godkända av landskapet som producenter.

I och med att valfrihetsmodellens tas i bruk 1.1.2019 ska invånarna kunna lista sig redan två månader tidigare. För producenterna innebär det att de ska kunna registrera sig redan från och med 1.7.2018, d.v.s. innan landskapet tagit över ansvaret för social- och hälsovården.

Det här innebär att invånarna i början endast kan välja mellan privata aktörer. Direktörerna för universitetssjukhusens sjukvårdsdistrikt är eniga om att det därför i praktiken blir omöjligt att ta i bruk valfrihetsmodellen från och med 1.1.2019. Eftersom landskapen inte existerar som producenter innan 2019 kan de inte heller registrera sig som producenter inom valfriheten innan dess.

Direktörerna påpekar vidare att det handlar om stora summor pengar och invånarnas grundlagsrättsliga service, vars framtid måste tryggas. Om man begår misstag under beredningen kan det vara mycket svårt att rätta till fel senare.

I sitt ställningstagande säger direktörerna att övergången till ett system där ”pengen följer patienten” måste göras grundligt och med eftertanke. Annars finns det risk för att man skapar problem och ökande kostnader som är svåra att korrigera längre fram.

Direktörerna föreslår att partierna i riksdagen oberoende om de sitter i regeringen eller i opposition tillsammans kommer överens om principerna för valfrihetsmodellen och tidtabellen. Dessutom föreslår de att beredningen av valfrihetslagen i fortsättningen ska ske under Social- och hälsovårdsministeriets ledning men så att både representanter från den offentliga och den privata sidan deltar.

Ställniningstagandet är underskrivet av Aki Lindén från Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt och Helsingfors universitets centralsjukhus, Rauno Ihalainen från Birkalands sjukvårdsdistrikt och Tammerfors universitetssjukhus, Leena Setälä från Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt och Åbo universitetssjukhus, Aino-Liisa Oukka, Norra Österbottens sjukvårdsdistrikt och Uleåborgs universitetssjukhus och Risto Miettunen, Norra Savolax sjukvårdsdistrikt och Kuopio universitetssjukhus.

 

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *