I Sibbo har antalet barnskyddsanmälningar ökat. Detsamma gäller antalet familjer i behov av hemservice.

I onsdags meddelade Institutet för hälsa och välfärd THL och Centralförbundet för barnskydd att barnfamiljer i behov av stöd har fått det svårare under coronapandemin. THL och centralförbundet hade utrett situationen genom en enkät till kommunerna.

Bland annat varnade man för att den försämrade tillgängligheten till socialtjänster får konsekvenser. Det här måste beaktas i form av tillräckliga resurser när eftervården av coronakrisen tar vid.

I Sibbo håller socialarbetare Jeanette Söderberg med om att förändringen varit stor. En del möten med klientfamiljer och nätverk har hållits på distans. Samtidigt har det inte varit uteslutet att träffa klienterna på plats – i deras hem, utomhus eller på socialbyrån – om familjerna så önskat eller om det funnits behov.

– Visst är personliga möten bättre men förvånansvärt bra har det gått att genomföra distansmöten med hela familjer, även om det ibland funnits tekniska problem. Ur socialarbetarnas synvinkel är distansmöten bra på så sätt, att tid inte går till arbetsresor och det är lätt att ordna möten också då människor finns på olika håll. Men nog väntar vi alla på att kunna träffas som normalt igen.

Sociala nätverk har fallit bort

Söderberg säger att den trend som THL och Centralförbundet för barnskydd pekar på också syns i Sibbo kommuns statistik. Barnskyddsanmälningarna har ökat, liksom familjernas ansökningar om hemservice och andra kontakter om hjälp.

Sibbo har de tre senaste åren gjort jämförelser i antalet barnskyddsanmälningar för tiden 1.1–15.4. 2019 var ett normalt år men 2020 minskade anmälningarna drastiskt under våren.

– Möjligtvis på grund av att samhället stängdes och familjerna var hemma. I år kan man se en tydlig ökning i anmälningarna – också i jämförelse med år 2019.

En liknande trend syns i barnfamiljernas hemservice. Under hela år 2019 fick 60 familjer i Sibbo hemservice. Under 2020 fick 53 familjer hemservice. Under våren 2021 ses en tydlig ökning, säger Söderberg. Under dessa fyra månader har 41 familjer fått hemservice.

– Många familjer har tvingats kombinera distansarbete med distansundervisning. Hobbyverksamheter har fallit bort liksom sociala nätverk, då man inte kunnat träffa far- och morföräldrar. För många familjer är de ett viktigt stöd. Det syns i familjernas välmående.

Behovet har alltså ökat och även om socialarbetets resurser inte ökat så tycker Söderberg att man kunnat erbjuda en bra service till familjerna. Samarbetet med elevvården har också fortsatt i lika stor utsträckning som innan pandemin och restriktionerna.

Stödfamiljer utbildas i vår

För att stödja barnfamiljer ordnar Sibbo i samarbete Borgå en gratis utbildning för stödfamiljer i maj och juni.

Stödfamiljer finns redan i kommunen, men något överutbud handlar det inte om, säger Söderberg.

– Det finns alltid ett behov av nya stödfamiljer. De familjer som fått hjälp av stödfamiljer brukar vara väldigt nöjda. Vi förväntar oss att en stödfamilj förbinder sig att hjälpa i minst ett år men ofta fortsätter de i flera år. Därför behövs nya stödfamiljer.

Vad förväntas av en stödfamilj?

– Vi söker helt vanliga familjer som bor i vanliga levnadsförhållanden. Det finns barn som har behov av särskilt stöd och det försöker vi beakta när vi gör matchningen. Utöver det handlar det om att leva en helt vanlig vardag. Några extra program behöver stödfamiljen inte gör upp.

I början av en stödperiod har socialarbetarna tätare kontakt med familjerna. Det tar ett tag innan alla lär känna varandra och Söderberg säger att det gäller att gå stegvis fram, i barnets takt.

– Först bekantar sig barnet med stödfamiljen, sedan stannar det hos familjen lite längre och slutligen handlar det vanligtvis om att spendera ett veckoslut i månaden med stödfamiljen.

De barn och familjer som kommer i kontakt med stödfamiljer är klienter hos socialvården. Antingen ber familjerna själva om att få en stödfamilj eller så föreslås det av socialarbetarna.

I den utbildningen som Sibbo och Borgå ordnar på distans i maj och juni går man igenom frågor som rör lagstiftningen, men på det stora hela handlar det om att diskutera interaktion, värderingar och föräldraskap, säger Söderberg.

Läs mera om utbildningen här.

Antalet barnskyddsanmälningar i Sibbo

  • 1.1–15.4.2021: 195 stycken
  • 1.1–15.4.2020: 130 stycken
  • 1.1–15.4.2019: 157 stycken

Läs också: Marthaföreningar i Sibbo stödjer unga vuxna i unikt samarbete med kommunen