Det är utmärkt att understöden betalas till fullt belopp. Den utlovade kompensationen ger kommunerna ekonomisk trygghet med tanke på planeringen av kommande år, kommenterar Kommunförbundets verkställande direktör Minna Karhunen beskedet om att kommunernas kostnader för bekämpningen av coronapandemin ska ersättas fullt ut.

Kommunernas och sjukvårdsdistriktens kostnader för coronapandemin har ökat betydligt under året. Regeringen har dock redan vid budgetförhandlingarna i fjol förbundit sig till att fullt ut kompensera de coronakostnader som hänför sig till hälsosäkerheten. Den förordning som statsrådet antagit i dag fredag bekräftar att nivån på ersättningen för hanteringen av epidemin täcker kostnaderna till fullt belopp på riksnivå. Det totala understödet torde uppgå till över en miljard euro.

Kommunerna är lättade över beskedet eftersom ersättningsmodellen har förbättrats betydligt jämfört med det utkast till förordning som sändes på remiss i somras. I utkastet till förordning sänktes ersättningsnivån till rentav hälften av de faktiska kostnaderna.

Kampen mot coronan har inte endast medfört ökade kostnader i den kommunala ekonomin utan också förlängda vårdköer. Det understöd som nu betalas ger kommunerna och sjukvårdsdistrikten bättre möjligheter att minska den här vårdskulden och på så sätt förhindra att servicebehoven ackumuleras. Understöden täcker också lönekostnaderna för personer som överförts från kommunens övriga uppgifter till arbetet mot coronan.

– Utan ny coronakompensation skulle kommunernas social- och hälsovårdskostnader explodera. Innan understöden betalas har kommunernas nettokostnader för social- och hälsovården ökat med mer än 10 procent, säger utvecklingschef Mikko Mehtonen vid Kommunförbundet.

Social- och hälsovårdsreformen kommer att vid ingången av 2023 att överföra finansiering från kommunerna till välfärdsområdena till ett belopp som motsvarar kommunernas social- och hälsovårdskostnader. Det är viktigt att understöden snabbt kan betalas ut och bokföras nu så att nettokostnaderna för social- och hälsovården sjunker och finansieringskalkylerna för social- och hälsovårdsreformen inte snedvrids på grund av coronan.

– Understödsbesluten måste fattas så snart som möjligt för att det korrekta beloppet av understöden ska vara känt när boksluten för 2021 upprättas, säger Karhunen.

De ökade kostnaderna ersätts genom en kalkylerad modell, och ansökan om understöd är tvådelad. Den första ansökningsomgången inleds vecka 41 och den andra i början av 2022.