Målet med ändringen av lagen om smittsamma sjukdomar är att åtgärder ska kunna tas i bruk i större utsträckning utan undantagsförhållanden.

Social- och hälsovårdsministeriet har sänt ett förslag till lag om ändring av lagen om smittsamma sjukdomar på remiss.

Målet är att ändra lagen så att åtgärder för bekämpning av smittsam sjukdom kan tas i bruk i större utsträckning utan undantagsförhållanden, skriver ministeriet.

Flytta eller koncentrera vården

I och med lagändringen kan ministeriet och regionförvaltningsverken i större utsträckning ingripa i verksamheten hos aktörer inom social- och hälsovården i vissa situationer. 

Till exempel kan regionförvaltningsverken ålägga en kommun att ordna social- och hälsovårdstjänster för invånare i en annan kommun eller att koncentrera vården av patienter till ett visst sjukhus.

På detta sätt kan man säkerställa social- och hälsovårdens verksamhet i exceptionella situationer.

Lagändringen stärker åtgärder som förhindrar spridningen av nya smittor inom de tjänster som olika aktörer erbjuder. Näringsidkarna har redan nu på eget initiativ och med iakttagande av myndighetsrekommendationerna vidtagit flera åtgärder för att trygga kundbetjäningssituationerna.

Förslaget är att de allmänna hygienåtgärderna i fortsättningen ska vara förpliktande enligt lag i alla kundutrymmen.

Lokaler kan stängas helt eller delvis

Till lagen om smittsamma sjukdomar fogas en temporär paragraf enligt vilken kommunen och Regionförvaltningsverket ska ha rätt att besluta om åtgärder för att förhindra spridningen av coronavirussjukdomen inom småbarnspedagogiken och undervisningen. Det handlar till exempel om tillräckliga avstånd mellan barn och elever, krav på hygienpraxis samt rengöring av utrymmen och ytor.

Om det regionala sjukdomsläget kräver det, kan kommunen eller Regionförvaltningsverket fatta ett beslut där det förutsätts att näringsidkaren vidtar åtgärder för att förhindra närkontakt i kundutrymmena.

Näringsidkaren kan själv hur verksamheten ordnas så att det inte uppstår nära kontakter. Bestämmelserna ska också tillämpas på annan verksamhet än näringsverksamhet, såsom föreningars och idrottsföreningars verksamhet samt offentliga lokaler (till exempel simhallar).

Om spridningen av coronavirusepidemin inte längre kan förhindras på något annat sätt, kan kommunen eller Regionförvaltningsverket för viss tid helt eller delvis stänga en lokal för näringsverksamhet, eller annan verksamhet som är avsedd för kunder eller deltagare.

Tröskeln för att förbjuda användning av lokaler som är avsedda för kunder eller deltagare är hög. Stängningen kan endast gälla verksamheter där det finns en särskild risk för att det uppstår betydande smittkedjor. Ett sådant beslut kan gälla bland annat läktare som är avsedda för framförande av scenkonst och för sportevenemang, sevärdheter och temaparker samt motions- och idrottslokaler.

Bestämmelserna ska inte tillämpas på verksamhet som hör till privatlivet eller familjelivet, religionssamfunds religionsutövning och inte heller på verksamhet som betraktas som utövning av offentlig makt.

Motsvarande hygienkrav ska också gälla i persontrafiken för att förhindra spridningen av en exceptionell epidemi. Om spridningen av epidemin inte kan förhindras genom denna hygienpraxis, kan antalet passagerare begränsas genom myndighetsbeslut.