Efter sommarsemestrarna är det i allmänhet rusning på hälsovårdscentralerna men nu är rusningen i många kommuner värre än normalt.

 Åbo informerade på torsdagen om stockning i tidsbeställningen och coronarådgivningen. Under början av augusti har liknande meddelanden kommit från olika delar av Finland.

Direktör Tarja Myllärinen på Kommunförbundet säger att vårdköerna i allmänhet är längre efter sommarperioden. Nu ser det ut som om köerna är ännu längre än vanligt, eftersom många icke brådskande vårdbehov och kontrollbesök uppsköts på våren under coronapandemin.

En del av patienterna ville inte själva komma till en bokad mottagningstid.

Situationen är svår och kommer att bli ännu svårare om begränsningar införs på nytt.

Kommunförbundet önskar att tillsynsmyndigheterna skulle vara tillåtande under detta undantagsläge och inte förelägga vite då man tar itu med vårdköerna. Föreläggande av vite gagnar inte någon eftersom vårdpersonalen gör sitt bästa.

Myllärinens önskan har blivit hörd. Överläkare Mikko Floréen vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland säger att man inte i detta läge kommer att förelägga vite på lätta grunder.

Föreläggande av vite skulle inte förbättra situationen.

Läget är utmanande, eftersom coronatiden har krävt specialarrangemang i många kommuner. Vi har visat mycket förståelse för kommunernas situation eftersom personalen inte är tillräcklig i detta läge.

RFV är medveten om köbildningen men å andra sidan har man också märkt att man ibland, särskilt under våren och försommaren, fått vård ovanligt snabbt eftersom en del av patienterna på grund av smittorisken har annullerat sina vårdtider.

Då undantagsläget upphör är vårdgarantin åter i kraft. Floréen säger att medborgarna dock inte nämnvärt har klagat över hälsocentralernas köer.

Också direktör Helena Mönttinen på Valviras enhet för tillsyn över hälso- och sjukvården förhåller sig förstående till situationen. Hon påpekar att hösten ännu är oklar men att sjukvårdsdistriktens situation ändå knappast blir lättare.

Artikeln är en översättning av Kuntalehtis artikel.