Lagen om kandidaters valfinansiering (273/2009) trädde i kraft
den 1 maj 2009. Därefter infördes ändringar år 2010 som medförde
striktare bestämmelser om hur mycket pengar man kan ta emot i valbidrag. Begränsningarna har ändrats. Från en och samma stödgivare kan man ta emot ett bidrag på maximalt 3 000 euro i kommunalvalet. En annan viktig ändring ur kandidatens synvinkel är att man efter valet måste namnge de bidragsgivare som gett stöd som överstiger 800 euro.
– Alla bidrag som överstiger 800 euro bör offentliggöras också
med namn, framhåller Heikki Harjula som är ledande jurist
vid Kommunförbundet.
– Dessutom bör kandidaten se till att namnet framgår på den
som betalat en avgiftsbelagd reklam inom ramarna för valkampanjen.
Om värdet på reklamen understiger 800 euro, får namnetp å den som bekostat reklamen inte publiceras utan personens samtycke. Dessvärre måste man alltid meddela namnet på betalaren om värdet överstiger 800 euro, tillägger Harjula.

Det är första gången som den nya lagen om valfinansiering tillämpas i
kommunalvalet och det återstår att se hur väl den fungerar.
– Det är klart att den offentliga debatten och tidigare oklarheter i valfinansieringar återspeglas i lagen. Man har eftersträvat mer transparens och mer striktare bestämmelser. Från samhällets sida har man säkerligen upplevt att det finns ett behov av den här typen av lagstiftning, säger juristen.
Valfinansieringshärvan har bland annat sin bakgrund i den rapport som det internationella korruptionsförebyggande organet El Greco lade fram på EU-nivå. I rapporten hänvisade man till brister i den finländska lagstiftningen och det här är en av orsakerna till varför man förnyat lagstiftningen.
De som väljs in i fullmäktige som ordinarie ledamöter eller ersättare är skyldiga att göra en anmälan om sin valfinansiering.
– Anmälan bör göras inom två månader efter det valresultatet fastställts, senast den 31 december 2012. En annan ändring är att man numera gör anmälan om valfinansiering till statens revisionsverk, tidigare var det de
kommunala centralvalnämnderna som behandlade anmälningarna, berättar Harjula.
Ansvaret har överförts på en utomstående i och med att Statens revisionsverk övertog valfinansieringsövervakningen. Revisionsverket
publicerar anmälningarna på nätet.
– Alla valfinansieringsbidrag, inklusive egen finansiering, ska anges och specificeras i den anmälan som skickas till revisionsverket.
Det går bra att fylla i den på nätet. Lämnar man den ogjord så kommer det förr eller senare en påminnelse på posten.
I riksdagsvalet blev inte en enda anmälning ogjord. I höstens val väljs 9 672 fullmäktigeledamöter vilket innebär en hel del anmälningar.
– Viktigt är kanske att minnas begränsningen på högst 3 000 euro från en och samma bidragsgivare. Det här är nödvändigtvis inte en stöttesten i kommunalvalet där bidragen är mer blygsamma än i andra val.

Andra valfinansieringsbidrag utöver pengar kan till exempel vara varor och tjänster och andra motsvarande prestationer. För dylika bidrag ska penningvärdet uppskattas och anges.
– Frivilligarbete och sedvanliga gratistjänster, med andra ord talkoarbete, betraktas inte som bidrag, tillägger Harjula.
– Eftersom bidragsgivare, som donerar mindre än 800 euro, kan förbli anonyma är den gränssumman troligen avgörande i valet. Själv tror jag inte på att det kommer att ges väldigt många bidrag som överstiger det här, tippar Harjula.
De nya bestämmelserna påverkar onekligen tillgången till valfinansieringsbidrag misstänker Heikki Harjula.

Fikt 7/2012, Marie Sandberg

Betalaren ska framgå av all valreklam

Väljarna ska direkt kunna se vem som bekostat betald valreklam. Det stadgar lagen om kandidaters valfinansiering numera, och det gäller också vid kommunalval.

Vid kommunalval är enda undantaget från regeln en situation där reklamens värde är under 800 euro. Då får man inte publicera namnet på en enskild person, som bekostat reklamen, utan att han eller hon uttryckligen ger sitt samtycke till det.

Undantaget gäller inte t.ex. företag eller andra sammanslutningar, som det enligt Justitieministeriets valwebb kan det vara skäl att nämna i reklamen. Annars ser ut som om kandidaten har betalat reklamen själv. Enligt grundlagsutskottet (GrUB 3/2010 rd) räcker det för en enskild kandidats valreklam att kandidatens namn tydligt framgår av reklamen, om han eller hon själv betalar för den. Om ett parti själv betalar reklamen räcker det med att partiets namn är tydligt utsatt i reklamen. Ifall det i den förekommer namn på flera aktörer kan det för klarhetens skull vara bra ta med en förklaringstext. Om exempelvis stödgruppen har betalat en reklam där både partiets och stödgruppens namn finns med kan man skriva ”Den här reklamen har betalats av (stödgruppens namn)”

Justitieministeriets valwebb http://www.vaalit.fi/53832.htm

Lagen om kandidaters valfinansiering, 4 paragrafen: ”En kandidat, en kandidats stödgrupp och någon annan sammanslutning som uteslutande arbetar för att stödja kandidaten ska se till att det av sådan avgiftsbelagd reklam som ingår i valkampanjen eller är avsedd att stödja den framgår vem som betalar reklamen. Namnet på en enskild person får dock inte uppges utan dennes uttryckliga samtycke, om värdet av den reklam som personen betalat för är mindre än 800 euro vid kommunalval eller mindre än 1 500 euro vid riksdagsval, Europaparlamentsval eller presidentval.”

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *