Riksdagens revisionsutskott ser stora ekonomiska risker i landskaps- och vårdreformen och den tillhörande valfriheten. Grundlagsutskottet filar fortfarande på sitt utlåtande. 

I reviosionsutskottet är man orolig för den strama tidtabellen och hur de kommande landskapen ska ha tillräckligt med tid för att förbereda sig inför social- och hälsovårdsreformen.

Oron kommer fram i reviosionsutksottets utlåtande om valfriheten inom vården som ingår i regeringens landskaps- och vårdreform.

Flera utskott i riksdagen kommer att ge utlåtanden och för tillfället väntar man framför allt på grundlagsutskottets utlåtande som kan bli klart ännu denna vecka.

Revioisonsutskottet är enat i sitt utlåtande och  ställer sig mycket kritiskt till valfriheten.
T.ex. lyfter utskottet fram att det inte gjorts någon helhetsbedömning av reformens effekter.

De största riskerna är hur landskapets pengar ska räcka och hur kostnaderna ska kunna bromsas upp då behovet av och efterfrågan på servicen ökar.

Enligt de experter som utskottet hört kommer valfriheten att leda till ökade kostnader. Utskottet ser också risker i att valfriheten leder till att serviceproducenter försöker välja sina kunder, att kostnaderna flyttas till den offentliga sektorn, övervård och undervård.

Grundlagsutskottet fortsätter arbetet med sitt utlåtande på fredag.

Under riksdagens frågetimme på torsdagen poängterade flera riksdagsledamöter att grundlagsutskottet nu måste få arbetsro.

Statsminister Juha Sipilä vägrade kommentera innehållet i grundlagsutskottets utlåtande som läckt till medierna.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *