Att utomstående experter granskar ens arbete kan kännas pressande, men erbjuder också ett utmärkt tillfälle att visa upp sina färdigheter och hitta nya vägar framåt. Med detta i minnet tar man emot delegationen från Europarådets kommunalkongress under dess kontrollbesök i Finland.

De två rapportörerna i delegationen är Artur Torres Pereira från Portugal och Karim Van Overmeire från Belgien. Deras uppgift i Finland är att träffa lokala tjänstemän och bedöma hur det kommunala styret och den lokala demokratin mår.

”I början har vi alltid fler frågor än svar,” säger Van Overmeire.

”Varje land är annorlunda,” förklarar Pereira. ”Det har sin egen historia, sina egna problem och sin egen lokala situation. Det är som att lägga pussel.”

Finland har undertecknat Europarådets stadga om lokalt självstyre, som kräver att länder garanterar oberoende för sina lokala myndigheter. Lokalt styre och demokrati världen runt mår överlag bra enligt rapportörerna.

”Det pågår en verkligt positiv utveckling,” säger Van Overmeire. ”I centrala och östra Europa – och globalt – har Europarådet spelat en viktig roll.”

Pereira håller med. ”Ja, man kan följa upp andra länder och använda deras erfarenheter som måttstock för sin egen praxis. Man kan bekanta sig med andra metoder och system. I synnerhet metoderna är grundläggande.”

Om allt går väl kan rapporten och rekommendationerna antas av kommunalkongressen i mars 2017.

Gehör för goda idéer

Det senaste kontrollbesöket i Finland lyfte fram några problem vilket resulterade i rekommendationer som antogs av kommunalkongressen. Man var orolig över vissa kommuners skuldsatthet och över att tillgången till basservice inte var jämlik i hela landet.

Men de gav också mycket beröm. De konstaterade att lokaldemokrati är en hörnsten i Finlands demokratiska liv. De påpekade också att finländare har rätt att överklaga beslut av lokala myndigheter och uttryckte en önskan om att andra europeiska länder skulle följa Finlands exempel.

”Vi måste beakta ett lands kulturella och historiska ramverk. Ingen lösning passar alla,” fortsätter Pereira. ”Men vissa lösningar kan vara användbara någon annanstans. Många platser har samma problem, och det kan löna sig att dra nytta av bästa praxis.”

Van Overmeire säger att en annan praxis han skulle vilja se att fler tillämpade är den nordiska modellen för att skapa enighet.

”Den finländska modellen för kollektivt beslutsfattande är verkligt bra,” säger han. ”Den är en förebild för andra länder, som mitt hemland Belgien. I Finland och hela skandinavien finns den här kompromisskulturen. Det är väldigt inspirerande.”

FAKTA

Europarådets kommunalkongress (Congress of Local and Regional Authorities, CLRAE)

Europarådets kommunalkongress är en pan-europeisk politisk församling. De 648 medlemmarna innehar folkvalda uppdrag som regionala eller kommunala förtroendevalda, borgmästare eller landskapsdirektörer. De representerar över 200 000 myndigheter i 47 europeiska stater.

Kongressens roll är att främja lokal och regional demokrati och att förbättra och stärka samhällsstyrningen. En av deras viktigaste uppgifter är att övervaka tillämpningen av de principer som fastställts i Europarådets stadga om lokalt självstyre, som inkluderar besök vart femte år i vart och ett av de länder som undertecknat stadgan.

Stadgan är det första internationellt bindande fördraget som garanterar rättigheterna för samhällen och deras folkvalda representanter. Stater som undertecknat förbinder sig att respektera en samling grundläggande principer, så som rätten för samhällen att ha sina egna kompetensområden, administrativa strukturer och finansiella resurser.

En nyckelprincip är subsidiaritetsprincipen, överförandet av kompetenser och finansiella resurser till lokalsamhällen. Det här decentraliserar makten och för den närmare medborgaren.

Länkar

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *