Kommnutorget tog pulsen på några kommundirektörer i Svenskfinland inför hösten. Vi frågade om osäkerheten i den ekonomiska miljön har ökat, om samarbetsandan inom kommunen har lidit och om kommundirektören känner sig bekväm på sin post.

Osäkerheten har ökat inte minst på grund av statens oberäknelighet. Men våra drabanter låter förstå att de har skinn på näsan och ser ganska lugnt på utmaningarna både utifrån och inifrån kommunen.

Boström i Ingå: ”Nu går det inte ihop längre”

2015-10-fikt-kommundirektorer-bostromJarl Boström i Ingå har varit med förr. Han har va­rit kommundirektör ”sedan kamkeramisk tid” – 1978, preciserar han, och det be­tyder att han är åtminstone Svenskfinlands och möjligen hela Finlands längst sittande kommundirektör.

– Min erfarenhet är att det alltid finns en osäker­het, men nu har vi en om­ställningstid och sådana fak­ta som många har svårt att förstå.

– Vi har kommit till en punkt där det inte går ihop mera. Det låter bekant, men nu är det mera allvar.

Den förra regeringen spe­lade bort mycket förtroen­de genom sitt velande med social- och hälsovårdsrefor­men, menar Boström. Och Ingå som tillsammans med Lojo, Sjundeå, Sammatti och Karislojo var exempla­riska med sitt samarbetsom­råde LOST förvisades tillba­ka till ruta ett och fick ta häl­sovården tillbaka hem igen.

– Nu är det bara att vänta och se, säger Boström. Bol­len är hos staten som den här gången borde besluta och sedan verkställa.

Inom Ingå fungerar sam­arbetet rätt bra.

– Utmaningen är att hit­ta nya sätt att tänka. Vad kan vi göra annorlunda? Kom­munerna är ganska klämda. Men som kommundirektör känner sig Boström bekväm, också pm posten medför.

Andersén i Sund: ”Landskapsandelar oklara”

2015-10-fikt-kommundirektorer-andersenI Sund på Åland sitter Jens Andersén som kommun­direktör för fjärde året och tycker att det är ganska väl förspänt för budgetarbetet.

– Det känns bra, inte frå­gan om annat.

Åland är olikt fastlandet genom att hälsovården re­dan är överförd från kom­munerna till landskapet. Men nu diskuteras om ock­så socialvården ska överfö­ras till en ny huvudman.

Ett annat osäkerhetsmo­ment är landskapsandelar­na till kommunerna. Dels är de lite på nedgång, dels har landskapsstyrelsen bör­jat diskutera en omstruktu­rering av dem.

– Osäkerheten har ökat, men bara ett snäpp. Man vet inte vad som kommer i hamn till slut.

Samhällsfördraget och löneförhandlingarna är lika viktiga för Åland som för ri­ket.

– Det brukar ju vara i stort sett samma uppgörel­ser som gäller här, säger An­dersén.

Inom kommunen med dess drygt 1000 invånare fungerar samarbetet.

– Lite har väl svansfö­ringen ökat i och med att vi har val i höst. Man mås­te ju profilera sig och visa var skillnaderna finns, säger Andersén.

Men det hotar inte kom­mundirektören så länge han håller sig på sitt eget revir.

– Du skall vara självstän­dig men inte driva någon egen agenda. Vara tjänsteman, det är vad det handlar om.

Ujula i Borgå: ”Livet går på högre varv”

2015-10-fikt-kommundirektorer-ujulaJukka-Pekka Ujula i Borgå konstaterar att både osäkerheten och hetsen i det kommunala har ökat under hans tid i stadens ledning. Men, säger han, det är inget speciellt med det.

– Hela livet går på hö­gre varv nu än tidigare, in­te bara den kommunala för­valtningen. Man måste bara springa lite fortare.

Den åldrande befolkning­en och den öppna frågan om hur vården skall se ut i fram­tiden är de största utma­ningarna.

Man måste bara springa lite fortare.

– Allt beror på hur sta­ten kommer att sköta den frågan. Vad är en kommun i framtiden?

Samhällsfördraget var då intervjun gjordes fortfaran­de i sin linda. Ujula tänker på den närmast som en möj­lighet att kommunen på nå­got sätt kan sänka sina kost­nader.

Politiker och tjänstemän i Borgå är bra på att dra jämnt, menar Ujula. Han tycker också att hans eget ar­bete som stadsdirektör upp­skattas. Ett tecken på det är att fullmäktige för en månad sedan gav honom en andra sjuårsperiod.

– Förstås är det så att det är tufft att vara direktör ock­så i den kommunala sektorn. Men det vet man. Det blåser, men det hör till jobbet.

Lindqvist i Närpes: ”Vi är en homogen kommun”

2015-10-fikt-kommundirektorer-lindqvistHans-Erik Lindqvist sik­tar på att budgeten i När­pes nästa år skall vara i ba­lans. Det är kämpigt, för i år var det ett minus på 1,4 miljoner.

En aning lättare blir det nästa år genom att Närpes blir tvåspråkigt 2016 och kan räkna med lite mera statsandelar. Priset var ett besvär som också valsade genom ända upp till Hög­sta förvaltningsdomstolen – som avslog det. Men nu är stämningen god.

– Samarbetsandan är ab­solut jättebra. Vi har en ho­mogen kommun. Att ba­lansera ekonomin är aldrig lätt, men i stort sett finns det ingen turbulens, inte heller på min post.

Osäkerheten för nästa år gäller närmast utbildnings­sektorn – läs yrkesutbild­ningen – men på längre sikt förstås vårdreformen som kan flytta ut största delen av kommunernas nuvaran­de verksamhet.

Trots statens reformpla­ner så går Närpes vidare med sitt långsiktiga inves­teringsprogram som bland annat innehåller ombygg­nad och utbyggnad av äld­reboendet i centrum där hälsovårdscentralen redan finns.

– Vi räknar med att När­pesborna ändå ska bo i När­pes, oberoende av vem som driver verksamheten.

Nygrén i Pargas: ”Väl bäddat med osäkerheten ökar”

2015-10-fikt-kommundirektorer-nygrenPatrik Nygrén är femväpp­lingens färskaste kommun­direktör – han tog över i vå­ras. Men han är väl förtrogen med kommunen sedan länge – först som kommundirek­tör i Korpo som 2009 anslöts till Pargas, sedan som Pargas stads ekonomidirektör.

Så han är på mammas ga­ta då han säger att nästa år är en utmaning, men Pargas har realistiska möjligheter att klara sig.

Då sitter han på två år med överskott efter varan­dra, och årets ekonomi ser ut att bli till och med lite bätt­re än budgeterat. Väl bäddat.

Långsik­tigt ska­par också vårdrefor­men en stor osä­kerhet för framtiden, liksom hela landets ekonomi och syssel­sättning.

Men har osäkerheten ökat?
– Jo definitivt.

– Långsiktigt skapar också vårdreformen en stor osäker­het för framtiden, liksom he­la landets ekonomi och sys­selsättning.

Det osar svavel ibland på diskussionsforumen i Pargas men Nygrén tycker inte att det är så farligt.

– Man har förstått allva­ret i att de ekonomiska för­utsättningarna har försäm­rats. Då vi redan har anpas­sat en hel del så minskar det som finns kvar att göra.

Kommundirektören har det ibland hett om öronen, men…

– Det är förhoppningsvis människor som gillar utma­ningar som söker sig till den här typen av poster. Jag ser positivt framåt.

 

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *