Kommunförbundet välkomnar de riktlinjer som  riksdagens grundlagsutskott har gett för det fortsatta arbetet med vårdreformen. Grundlagsutskottet anser att lagen om ordnandet av social- och hälsovården bör återupptas efter riksdagsvalet.

Kommunförbundet anser det viktigt att den fortsatta beredningen av reformen sker i enlighet med de ursprungliga målen.

Lagstiftningen bör beredas omsorgsfullt och öppet. Lagen ska på samma gång trygga de demokratiska rättigheterna och högklassiga och effektivt organiserade tjänster för kommuninvånarna. Kommunerna bör höras på behörigt sätt i de olika faserna av beredningen. Beredningen ska bygga på parlamentarisk grund och omfattande sakkunniginsatser.

Kommunförbundet anser det viktigt att de ekonomiska effekterna av stora förändringar i den kommunala servicen utreds på förhand så grundligt som möjligt och behandlas öppet redan i beredningsfasen. På det sättet bygger besluten på tillräckliga uppgifter.

Reformen bör beredas så att den möjliggör en effektivare och mer resultatrik verksamhet. I anslutning till reformen ska man se till att kommunerna inte påförs mera ansvar eller att en enskild kommuns ekonomiska ställning inte förändras oskäligt. Kostnadseffekterna ska också omfatta bland annat effekterna av löneharmoniseringen, ägararrangemangen när det gäller fastigheter, investeringarna och de stödtjänster som kommer att skötas gemensamt.

 

Kommunförbundet anser att vårdreformen är nödvändig. Förbundet har understrukit att reformen ska utgå från kommunerna samt ta fram ett samarbete som effektiviserar verksamheten och starka kommuner som genomför den krävande servicen. Men basservicen till de enskilda kommuninvånarna bör tryggas nära dem och helhetslösningen bör respektera regionala skillnader.

 

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *