Hasse Höstack, Gängan och Mackan. Så heter några av  kandidaterna som barn kan rösta på i Barnens val som ordnas i samband med årets kommunalval. Huvudarrangörer är Kommunförbundet, Finlands Juniorhandelskamrar rf och Björneborgs stad.

Målet med Barnens val är att stödja och utvidga barnens fostran i demokrati. I  kampanjen  får barnen rösta och få sina röster hörda.

Barnens val är partipolitiskt obundet. Kandidaterna i valet är tecknade figurer som gjorts av finländska illustratörer och som beskrivs i inspirerande och positiva ordalag.

Otto Octopus, Rico Randig, Bitte Blåbär, Hasse Höstack, Gängan, Mackan och NiNi. Bekanta dig med kandidaterna här.

När de vuxna sätter sig in i kommunalvalet får också barnen bekanta sig med olika sätt att påverka samhället. I Barnens val har det vanligtvis funnits ett eget valställe för barn i närheten av det officiella röstningsstället för vuxna, där barnen har kunnat rösta under handledning av en vuxen som de haft med sig.

På grund av det snabbt föränderliga coronaläget genomförs omröstningen den här gången huvudsakligen digitalt och arrangörerna uppmuntrar i synnerhet daghem och lågstadieskolor att rösta.

I mån av möjlighet kan kommunerna också på eget initiativ främja röstande på själva valplatsen. Resultatet från Barnens val offentliggörs veckan efter den officiella valdagen.

– De skojiga figurerna och utnyttjandet av digital röstning öppnar nya möjligheter för att med låg tröskel bekanta sig med delaktighet och demokrati i såväl daghem, skolor som hem runt om i Finland, säger Kommunförbundets kommunikationsdirektör Miia Välikorpi.

Valet genomförs åtminstone på finska, svenska och engelska.

Andraklassare nöjda med sin beslutanderätt

Som en del av Barnens val 2021 genomförde Kommunförbundet en riksomfattande undersökning för alla elever i årskurs 2. Eleverna fick svara på frågor som rör deras vardag.

I enkäten deltog över 4 000 barn runt om i Finland. Nästan 90 procent av deltagarna upplever att skolresan är trygg och nästan hälften vill ha fler klätterställningar i lekparkerna. Handarbete är helt klart den mest populära hobbyn bland de tillfrågade. Hälften av de som svarade vill ha fler möjligheter till motion och idrott.

Enligt enkäten vill sex av tio elever i årskurs 2 besluta lika mycket om sina egna angelägenheter som för närvarande. Endast tre av tio vill ha mer beslutanderätt.

Så gjordes enkäten

  • Enkäten genomfördes hösten 2020 tillsammans med bildningsväsendet
  • Enkäten gjordes som en webbenkät med flervalsfrågor
  • En del frågor kunde  besvaras med ett öppet svarsalternativ
  • Enkäten gjordes helt anonymt
  • I enkäten deltog över 4 000 barn