Landstingen  blir färre och större. Den svenska regeringen planerar en regionreform som ska modernisera Sverigekartan och skapa organisationer bättre rustade för framtiden. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) välkomnar initiativet.

– SKL har länge drivit frågan om större regioner och det är bra att regeringen nu visar ett större intresse för frågan, säger Anders Knape, tidigare ordförande för SKL.

Fakta

2015-03-sverige-landsgranser-liten

  • Sverige är indelat i 20 landsting och regioner.
  • En minskning av antalet län och landsting har varit aktuell i tio år.
  • 2007 föreslog en utredning att Sverige delas in i sex regioner.
  • 2009 tillsattes en ny utredning för att se över den statliga regionala förvaltningen. Utredningen kom i stora drag till samma resultat som utredningen 2007. Politiska låsningar omöjliggjorde dock en större regionreform.

Det var civilminister Ardalan Shekarabi som i en debattartikel i Dagens Nyheter i början av veckan avslöjade regeringens planer på en regionreform. Enligt Shekarabi är syftet med reformen att skapa organisationer som är bättre rustade att klara av de uppgifter och utmaningar som ett modernt samhälle står inför.

– Några regioner kan bildas redan i samband med nästa val, andra vid valet därpå. För att inte förlora momentum bör dock bred politisk förankring ha skett kring den kommande indelningen vid denna mandatperiods slut, skriver Ardalan Shekarabi.

Enligt SKL bör det reformarbetet ske i nära samverkan med kommuner och landsting.

– Det är också viktigt att det inte bara är länsstyrelsernas organisation som ses över inom staten utan även övriga myndigheters organisation, säger Anders Knape, som avgick från ordförandeposten i SKL så sent som i tisdags.

Regeringen i Sverige kommer inom kort att utse förhandlingspersoner med uppgift att starta processen.

– Senast i december 2017 bör beslut fattas om ändrad landstingsindelning för att en eller flera regioner ska kunna bildas den 1 januari 2019. Regeringens ambition är att detta ska ske i bred politisk samverkan, skriver Shekarabi.

SKL kommenterar:

–  Det är bra att regeringen ser att detta måste gå i etapper och att de landsting som vill ta över det regionala utvecklingsansvaret får göra det.

Enligt civilministern är flera länsstyrelser i Sverige för små för att klara de uppgifter de har idag.

– Det är uppenbart att den nuvarande läns- och landstingsindelningen inte är anpassad efter detta. Sveriges regionala indelning behöver moderniseras.

Svenskarna rör sig idag över betydligt större geografiska områden än tidigare och de flesta samhällsfrågor berör fler än bara ett län. Andelen som pendlar har ökat och det har blivit betydligt vanligare att bo i en kommun och arbeta i en annan.

– Detta ökar människors förväntningar på att kunna påverka och ta del av den offentliga verksamheten i ett större geografiskt område. Behovet av samverkan över dagens länsgränser vad gäller infrastruktur och kollektivtrafik kommer med all sannolikhet att öka, skriver civilminister Shekarabi.

Den planerade regionreformen berör i hög grad hälso- och sjukvården som enligt Shekarabi står inför stora utmaningar. Landstingens storlek varierar, vilket enligt Shekarabi ger ojämlika förutsättningar vad gäller möjligheten att garantera alla medborgare tillgång till likvärdig vård.

– Kunskaps- och teknikutvecklingen är intensiv, men landstingen har idag ofta inte tillräcklig volym för att göra effektiva investeringar eller för att kunna bedriva forskning och vård av högsta kvalitet.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *