Kommunförbundet förnyar sin organisation. Organisationsförändringen som träder i kraft vid årsskiftet stödjer Kommunförbundets strategi och nya sätt att arbeta.

Här är den nya organisationsstrukturen:

Enheten för livskraft och ekonomi, direktör: Jarkko Huovinen. Enhetens substansfrågor är kommunal ekonomi, näringar och sysselsättning, regionutveckling samt invandring och integration.

Enheten för välfärd och bildning, direktör: Terhi Päivärinta. Enhetens substansfrågor är undervisning, småbarnspedagogik, kultur, idrott och ungdomsfrågor, välfärdsfrågor samt social hållbarhet.

Juridiska enheten, direktör:  Juha Myllymäki. Enhetens substansfrågor är förvaltnings-, civil- och upphandlingsrätt.

Markus Pauni

Strategienheten, direktör:  Markus Pauni (ny). Enhetens substansfrågor är demokrati, ledning och hållbar utveckling, digitalisering och informationssamhället, data, informationstjänster och analytik, prognostisering och koordinering av forskning och utveckling samt Kommunförbundets strategi och förnyelse.

Svenska enheten, den svenska direktörer utses i februari 2021.  Enhetens substansfrågor är svenska ärenden. Den svenska enheten leds av Linda Grönqvist till den nya direktören har utsetts.

Enheten för social- och hälsovård, direktör:  Tarja Myllärinen.  Enhetens substansfrågor är social- och hälsovårdsfrågor.

Miira Riipinen

Enheten för samhälle och miljö:  direktör Miira Riipinen (ny). Enhetens substansfrågor är markanvändning, boende och trafik, räddningsväsendet, kommunalteknik, miljöfrågor samt säkerhet.

Därtill förstärker Kommunförbundet avdelningen för Kundrelationer, nätverk och internationella ärenden som leds av José Valanta.

Kommunförbundets kommunikationsavdelning leds av Miia Välikorpi och HR-avdelningen av Hannele Lindfors. Stödtjänsterna inom ekonomi, administration, informationsförvaltning leds av Elina Liippola

Kommunförbundet är intressebevakare och utvecklingspartner för Finlands kommuner.  Alla Finlands kommuner och städer är medlemmar i Kommunförbundet. Landskapsförbunden, sjukvårdsdistrikten, de övriga samkommunerna samt kommunalt anknutna aktiebolag omfattas också av verksamheten.

Kommunförbundets ledning består av vd Minna Karhunen samt vice vd:arna Hanna Tainio och Timo Reina.