Maskinen på Busholmen har testats sedan våren 2022 - med framgång. Den nya och lite mindre maskinen kan tas i bruk nästa vinter. Foto: Tommy Pohjola

Det är slut på snödumpningen i havet i Helsingfors men alternativen dröjer cirka tio år. På Busholmen testas en snösmältningsmaskin som troligen är en del av framtidens strategi.

Nätverket av snösmältningsplatser kommer att bestå av 20-tralet liknande containrar som den på Busholmen. Samtliga är lokala i meningen att snötransporterna är möjligast korta.

I dagsläget belastas Ärtholmskajen och miljön stort även om staden försäkrar att skräp som hamnar i havet med förorenade snömassor plockas upp i effektiva nät. Lastbilarna som kör till och från Ärtholmen från olika håll i Helsingfors är i alla fall många.

Staden har tidigare prövat olika metoder att smälta snön. Nya containern på Busholmen tas i bruk sannolikt nästa vinter. Både den mindre och större maskinen sorterar bort skräp innan snön som smälter till vatten rinner genom dagvattenavloppet vidare ut i havet. Containern är kopplad till fjärrvärmenätet. Det finns varianter för havsstranden och smältmaskinsparker att placera i till exempel Malm.

Snösmälningsmaskinerna klarar av att smälta och rengöra per dygn mellan 70 och 100 lastbilsflak snö.

Foto: Helsingfors stad, Erkki Sarvi.