Kostnaderna för Karleby idrottspark inklusive en hybridarena är uppskattningsvis 74,9 miljoner euro. Fotomontage: Joakim Snickars, arkitektbyrå Jääskeläinen.

Staden förnyar, renoverar och komprimerar sina största idrottsfaciliteter.

I avsnittet mellan den nuvarande idrottsgården och simhalls- och ishallsbyggnaderna, belägna strax utanför centrala Karleby, kommer mycket att hända under perioden 2024-2026.

Enligt nuvarande kalkyler beräknas kostnaderna för Karleby idrottspark inklusive en hybridarena till 74,9 miljoner euro.

Först ut är en helt ny inomhusarena med löpbanor. I komplexet kommer både inomhusbollsporter och olika typer av friidrott att kunna utövas. Också fotbollen får ett lyft

– Den nya fotbollsstadion kommer i praktiken inte att medföra några större förändringar för juniorfotbollens del. Förutsättningarna för att ordna större matcher i staden förbättras i varje fall, säger Thomas Brännbacka, ordförande för GBK:s juniorsektion.

Idrottsparken och hybridarenan kommer att förbättra idrotts- och kulturfaciliteterna avsevärt. Målet är att det nya komplexet ska vara klart om cirka två år, säger Timo Sivula, vd för det kommunala dotterbolaget Karleby idrottspark. Foto: Joakim Snickars.

– Hallbygget kommer att påbörjas under 2024. Kontrakt har nyligen tecknats med entreprenörerna för Karleby idrottspark. Det är tänkt att pålning och andra inledande byggarbeten ska inledas i början av februari, säger Timo Sivula.

Timo Sivula är sedan maj 2021 vd för Karleby stads dotterbolag Karleby idrottspark som har bildats för att ro idrottsparksprojektet i land.

– Följande steg blir att bygga en intilliggande fotbollsstadion på den mark där den nuvarande idrottsgården ligger. Enligt planerna sker byggstarten under 2025.

Samtidigt är det enligt ett fullmäktigebeslut inte tillåtet att riva bort den främre delen av idrottsgårdsfastigheten. Att detta hörn ser ut att kvarstå som ett minne från det förflutna känns minst sagt absurt i sammanhanget.

– Efter att hybridarenan har färdigställts kommer en träningsishall med två rinkar att uppföras. I den sista fasen kommer nuvarande Karleby ishall att saneras och renoveras.

– Går allt enligt den aktuella tidtabellen står Karleby idrottspark klar i slutet av 2025 eller början av 2026. Därefter väntar en stor invigningsfest, fortsätter Sivula.

Ett klart lyft

Grundorsakerna till att Karleby önskar sig en modern och mångsidig idrottspark är att såväl Karleby idrottsgård som den lokala centralidrottsplanen börjar ha nått slutet av sina livscyklar. Båda anläggningarna härstammar från 1960-talet.

– I och med idrottsparkens tillkomst förbättras Karlebys idrotts- och kulturfaciliteter avsevärt. Det är lösning som kommer att hålla i tiotals år. Vid sidan av det idrottsliga får staden även en utmärkt arena för konserter, konferenser, mässor och diverse evenemang i olika format, säger Timo Sivula.

De första visionerna om Karleby idrottspark lades fram redan i början av 2000-talet. Sedan dess har det storskaliga satsningen stötts och blötts otaliga gånger på det lokala planet.

Inte minst har samhällelig kritik framförts mot accelererande projektkostnader. Efter verkställda planeringsarbeten steg den kalkylerade slutnotan från 50 miljoner euro till närmare 75 miljoner euro.

– Det har definitivt varit många politiska diskussioner, debatter, skrivelser och besvär genom åren, säger Sivula.

I slutet av fjolåret har stadsstyrelsen i Karleby slutligen gett klartecken för idrottsparkens byggstart. Med siffrorna 33-10 har stadsfullmäktige godkänt att staden står för 40 procent av kostnaderna, i praktiken 27 miljoner euro. Resten, 48 miljoner euro, finansieras med långfristiga lån.

– Uppförandet av idrottsparken handhas av en projektallians bestående av sex aktörer inklusive byggherren YIT. Vi tillämpar en alliansmodell som har använts i samband med ett hundratal större byggnadsprojekt i Finland.

– Entreprenörerna har förbundit sig till att dela på de extra utgifterna ifall den nuvarande budgeten överskrids. På motsvarande sätt kan aktörera fördela det återstående kapitalet sinsemellan ifall projektet blir billigare än väntat, säger Sivula.

Föreningarna har drivit igenom förändringar

GBK, som fyller jämna 100 år i år, är en anrik fotbollsförening i Karleby. Föreningen har för närvarande över 700 registrerade spelare. I de egna leden finns över 600 juniorer varav de allra yngsta är i 6-årsåldern.

Thomas Brännbacka, ordförande för GBK:s juniorsektion. Foto: Joakim Snickars.

Ett ständigt problem som omnämns under KT-intervjun är bristen på tillgängliga träningstider. Så är fallet också på den nuvarande centralidrottsplanen, framhålls det.

Fotbollsföreningarna i Karleby har tyckt till om det planerade stadionbygget med kritiskt tonfall under planeringsprocessen. Man har också drivit igenom en del förändringar i konstruktionen såsom ett mera heltäckande takbygge och vindskydd.

– Den mellanmodell som lades fram motsvarade inte alls den bild som presenterades inledningsvis, säger Thomas Brännbacka.

– Hittills har Karleby stad arrangerat 6-10 workshops för stadens fotbollsfolk. Vi har fått diskutera och planera olika upplägg under dessa tillfällen, tillägger Brännbacka.

Överlag är Thomas Brännbacka positivt inställd till bygget av den nya idrottsparken.

– Det är en bra sak för Karleby stad som siktar på att växa och locka inflyttare genom nya företagsetableringar. Det är absolut viktigt att få invånarna att trivas på hemorten genom att erbjuda goda idrotts- och rekreationsmöjligheter, säger Brännbacka.