Att utveckla ett så starkt österbottniskt hamnsamarbete som möjligt är önskvärt med tanke på den kommande etableringen av havsbaserad vindkraft i regionen. Projektledaren Jukka Korri från Ramboll presenterade en färsk utredning i tisdags. Till vänster landskapsdirektör Mats Brandt. Foto: Joakim Snickars

Hamnarna i Österbotten kan ha en nyckelroll när det gäller att utveckla olika typer av logistik och infrastruktur i samband med byggandet av regionala offshore-vindkraftparker.

Österbottens Förbunds utredning ”Havsbaserad vindkraft och hamnar i Österbotten” presenterades i Vasa i tisdags. Utredningen har genomförts av konsultföretaget Ramboll tillsammans med hamnarna i Vasa, Jakobstad, Kasnäs i Nykarleby, Kaskö och Björnön i Kristinestad.

– De österbottniska hamnarna har över lag fördelaktiga geografiska positioner och goda tekniska förutsättningar för att befrämja havsvindkraftsprojekt – förutsatt att hamnarna gör en del investeringar, säger Jukka Korri, projektledare på Ramboll.

Foto: Finlands vindkraftsförening

Trycket att öka produktionen av grön och förnybar energi är konstant hårt i dag. Ambitionen är att färdigställa och ta i bruk flera havsvindparker i Bottniska viken under 2030-talet. Den anläggning som planeras utanför Korsnäs blir sannolikt den första storskaliga satsningen i sitt slag i Finland.

Läs också, Yle 30.6.2023: Hamnarna i Österbotten förbereder sig för havsbaserade vindkraftsparker – ett stort samarbete utreds

Flest krav på hamnarna kommer det att ställas under byggnadsskeden ute till havs. Till exempel bör tillräckliga farledsdjup och lagerytor säkerställas i anslutning till hamnområden. I utredningen konstateras bland annat att de nuvarande farlederna utanför Kaskö, Vasa och Kasnäs inte håller måttet för närvarande.

Underhålls- och service-faser efter driftsättningar beskrivs i sin tur som de mest lönsamma skedena för hamnarnas del.

– I praktiken vet man ännu inte med säkerhet vilka bestämmelser som kommer att gälla framöver. Därför är de krav som lyfts fram i utredningen riktgivande, betonar Korri.

– Samtidigt finns en ”hönan och ägget-problematik” och en påtaglig osäkerhetsfaktor med i bilden. Det är fråga om mycket tidskrävande byggnadsprojekt med oklara tidtabeller, påpekar landskapsdirektör Mats Brandt.

Vasa hamn och fyra andra österbottniska hamnar siktar på förbättrat samarbete. Statens stöd behövs för att hamnarna ska kunna göra nödvändiga investeringar . Foto: Joakim Snickars

”Vi är i startgropen, bara”

Samarbetsviljan inom den österbottniska hamnvärlden beskrivs som god. Att stärka samarbetet skulle bland annat medföra olika synergieffekter och förbättrad konkurrenskraft. Det är därtill ett led i arbetet för en mera positiv regional utveckling, konstateras det.

– Den positionsbedömning som vi erhållit via utredningsprojektet är värdefull. Inte minst på grund av att anläggandet av offshore-vindparker är något helt nytt i vår region. Erfarenheter i Europa har gett för handen att det rör sig om mycket krävande utmaningar, säger Mats Brandt.

– Vi befinner oss endast i startgropen tills vidare. Österbottens Förbund ämnar fortsätta föra dialoger med hamnarna. Det kan också bli aktuellt med kartläggningsåtgärder och fokuseringar på motsvarande projekt i olika regioner och Östersjön, säger Brandt.

Kaskö hamns vd Patrik Hellman framhåller att det finns frågetecken i sammanhanget, bland annat rörande olika maritima vindkraftbyggens situationer och tidtabeller.

– Som ett nästa steg borde de berörda hamnarna få till stånd något slags allians. Det skulle behövas en samarbetsgrupp som kan utarbeta en strategi och marknadsföra oss effektivt, säger Hellman.

Läs här om för- och nackdelar med havsvindkraften, Finlands miljöcentral vintern 2022.