En kvotflykting kommer till ett asylland inom ramen för ett lands flyktingkvot. Finlands kvot har sedan 2001 varit 750 personer per år, men på grund av den svåra situationen i Syrien ökades kvoten 2014 och 2015 till 1050.

Riksdagen beslutar i samband med budgeten om storleken på följande års flyktingkvot. Finland får förslag på personer som FN:s flyktingkommissariat UNHCR anser vara flyktingar. Inrikesministeriet, utrikesministeriet och Arbets- och näringsministeriet bereder en framställning om den regionala inriktningen av flyktingkvoten på basis av UNHCR:s framställning. Det slutliga beslutet fattas av inrikesministern.

Migrationsverket och övriga myndigheter som deltar i uttagningsresorna gör ett eventuellt förval i Finland på basis av UNHCR:s handlingar. Slutliga valet görs efter att uttagningsdelegationen personligen har intervjuat kandidaterna i deras vistelseländer.

De som valts ut i kvoten får flyktingställning i Finland och Migrationsverket beviljar dem tidsbegränsade, kontinuerliga uppehållstillstånd. Det första tillståndet gäller fyra år. Därefter kan man söka om förlängning av tillståndet. När det blir klart vilken kommun som tar emot flyktingen kan hon eller han flytta till Finland.

Arbets- och näringsministeriet koordinerar kommunplaceringen på riksnivå. Närings-, trafik- och miljöcentralerna har hand om styrningen av flyktingarna till kommunerna. Migrationsverket placerar flyktingarna i kommunerna enligt tillgängliga platser som meddelats av närings-, trafik- och miljöcentralerna.

Hur görs urvalet?

En person kan beviljas uppehållstillstånd inom Finlands flyktingkvot om:

  • personen är i behov av internationellt skydd med hänsyn till sitt hemland,
  • personen är i behov av omplacering från det första asyllandet,
  • förutsättningarna för mottagande och integration i Finland har bedömts,
  • omständigheter i anslutning till den allmänna ordningen och säkerheten eller Finlands internationella relationer inte förhindrar beviljandet av uppehållstillstånd.

Valet av kvotflyktingar bygger vanligtvis på uppgifter i UNHCR:s handlingar och på intervjuer som utförs under ledning av Migrationsverket i flyktingens bosättningsland, på flyktingläger eller på UNHCR:s lokalbyråer.

Nödfall

Av den årliga kvoten är en tiondel reserverad för brådskande fall och för personer som enligt UNCHR är i brådskande behov av omplacering. Dessa nödfall väljer Finland utifrån UNHCR:s dokument. Regeln om personliga intervjuer gäller inte flyktingar som UNHCR har fastställt som nödfall.

Källa: Migrationsverket

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *