Den som gör anspråk på ekonomiska ersättningar måste kunna bevisa att gropen i vägen har funnits där en längre tid och att kommunen inte har vidtagit åtgärder inom en rimlig tid. Foto: Mikael Sjövall

Cirka 8 500 kilometer av landets vägar är i uselt skick, uppger Trafikledsverket. Enligt Automobilförbundet är det exceptionellt många vägar som har tagit skada av den bistra vinterkylan och nederbörden i år.

– Landets vägnätverk har en reparationsskuld på en dryg miljard euro. Vi har krävt att statsminister Petteri Orpos regering borde utöka finansieringen av vägunderhållet med cirka 300 miljoner euro per år för att få bukt med problemet. Årets budgettillskott förslår inte, säger Pasi Nieminen, vd på Automobilförbundet.

Enligt Nieminen kan situationen med sönderkörda vägar förvärras ytterligare om finansieringen uteblir.

– Vägbeläggningen har ungefär samma funktion som taket på ett hus. Om du struntar i underhållet av vägbeläggningen föreligger det en stor risk att det uppstår sprickor, djupa gropar och håligheter som tär på vägens konstruktion och bärkraft.

Läs också HBL 12.3.2024: Usla vägar skadar otaliga bilar – inte bara däcken som far illa av groparna

Pasi Nieminen är VD på Automobilförbundet. Han har länge påtalat farligt gropiga vägar och gator. Bild: Automobilförbundet

Kommunerna kan tvingas betala skadeståndsersättningar

Utöver Trafikledsverket och alla privata ägare av vägar har kommunerna ett stort lagstadgat ansvar.

– Lagen om underhåll och renhållning av gator slår fast att kommunerna ansvarar för att reparera kommunalt ägda vägar som har skadats. Skadeståndslagen preciserar kommunens ekonomiska ansvar om en bil skadas på grund av gropar i vägen, säger Riikka Lehtimäki, ledande jurist med ansvar för skadeståndsärenden vid Kommunförbundet.

Den stora stötestenen i sammanhanget är bevisbördan.

– Den som gör anspråk på ekonomiska ersättningar måste kunna bevisa att gropen i vägen har funnits där en längre tid och att kommunen inte har vidtagit åtgärder inom en rimlig tid efter att det skadade vägavsnittet upptäcktes och kom till kommunens kännedom, säger Nieminen på Automobilförbundet.

Vag definition av tidsaspekter

Problemet är att lagen inte preciserar vad som ska betraktas som en ”rimlig tid”.

– Många aspekter vägs in i definitionen av rimlig tid. Om det rör sig om en huvudväg av stor betydelse och hålet i vägen har försummats i flera dagar är det ganska uppenbart att kommunen är ekonomiskt ansvarig för trafikskador som har uppstått på grund av det försummade underhållet, säger Nieminen.

Bilens förare har också ett ansvar för att iaktta vaksamhet, vilket bland annat innebär att hastigheten ska anpassas till vägens skick, tillägger han.

Om du får punktering och bilens underrede tar skada på grund av ett stort hål i vägen är det oftast ditt försäkringsbolag som betalar för bilreparationen. Därefter kommer kommunen och försäkringsbolaget överens om de ersättningar som kommunen ska betala på grund av bristande vägunderhåll.

– Vi hanterar tiotals fall per år där vi kontaktar kommuner och statliga myndigheter för att yrka på ekonomiska ersättningar som har en koppling till dåligt vägunderhåll och skadade bilar, säger Riikka Patala, jurist med ansvar för bland annat bil- och trafikförsäkringar på försäkringsbolaget Fennia.

Vad säger de som kör på vägarna? Läs Svenska Yle Stora 14.4.2024: Gropar i asfalten orsakar problem på Skärgårdsvägen: ”Du behöver en traktor för att köra på vägarna”

Vem betalar? Bild: Unsplash

Skadestånden kan uppgå till tiotusentals euro

I vissa fall kan tvister kring ersättningsskyldigheten avgöras i domstol.

– För det mesta räcker det att vi har korrespondens med kommunens jurist, men visst händer det att vi i vissa enstaka fall måste kräva skadeståndsersättning på rättslig väg, säger Patala.

Om en kommunalt ägd väg är full av gropar kan det stå kommunen dyrt.

– Om bilens underrede tar skada kan det kosta tusentals euro att reparera bilen. I sådana fall där bilen kvaddas så allvarligt att det inte lönar sig att reparera den och bilen blir inlöst kan skadeståndskraven uppgå till tiotusentals euro, säger Patala.

Enligt Kommunförbundet är det ändå ganska sällan som kommuner ber om juridiska råd i frågor som berör underhållet av vägar och enskilda kommuners ersättningsskyldighet. – De flesta kommuner har väletablerade rutiner för hanteringen av ersättningsanspråk som har med trafikolyckor och vägarnas skick att göra, säger Riikka Lehtimäki.