Nedskärningar upphör, liksom indexfrysningar, och kompensationer höjs.

Jämfört med i fjol ökar kommunernas statsandelar och kompensation för förlorade skatteinkomster med 674 miljoner euro. Kommunerna beviljas sammanlagt 7 013 miljoner euro i statsandelar och 2 269 miljoner euro i kompensation för förlorade skatteinkomster.

Ökningen av statsandelarna beror främst på att konkurrenskraftsavtalet avslutats. Men också andra förändringar bidrar:

  • Nedskärningen i semesterpenningarna enligt konkurrenskraftsavtalet upphör år 2019, liksom den tillhörande nedskärningen i statsandelen (-264 miljoner euro).
  • Den tidsbegränsade frysning av indexhöjningarna som statsminister Sipiläs regering bestämt för åren 2016–2019 upphör. Indexfrysningarna kompenseras inte men förändringen i kostnadsnivån år 2020 (+2,4 procent) ökar statsandelen med 166 miljoner euro.
  • Den lagstadgade justeringen av kostnadsfördelningen mellan staten och kommunerna (enligt uppgifter från 2017) ökar statsandelen med 102 miljoner euro år 2020.
  • En nyhet år 2020 är att kompensationen för förlorade skatteinkomster avskiljs från statsandelssystemet och betalas från ett eget moment. Kompensationen för förlorade skatteinkomster kommer att öka med 302 miljoner euro år 2020. Därmed blir summan av kompensationerna för förlorade skatteinkomster år 2010–2020 sammanlagt 2 269 miljoner euro.
  • Statsandelsprocenten för kommunal basservice höjs med 0,09 procentenheter till 25,46 procent år 2020 (25,37 procent år 2019).