De tre österbottniska kommunerna blev utan den behovsprövade höjningen.

Statsrådet beviljade igår de behovsprövade höjningarna av statsandelen för i år.

21 kommuner understöds med sammanlagt 10 miljoner euro. Bland dem finns inte Kaskö, Nykarleby och Vörå, som samtliga dras med underskott och hade sökt om stöd.

Höjningen kan beviljas kommuner som på grund av exceptionella eller tillfälliga kommunalekonomiska svårigheter är i behov av ökat ekonomiskt stöd. I avgörandet tas lokala särförhållanden tas också i beaktande.

I år sökte 89 kommuner stöd. Det sammanlagda stödbeloppet som söktes uppgick till nästan 100,0 miljoner euro.

Kommunerna motiverade höjningsbehovet bland annat med det försvagade ekonomiska läget, minskningen av skatteintäkterna, ökade bokslutsunderskott och balansproblem, nedskärningarna i statsandelarna och förändringarna i serviceboven.

Ansökarna hänvisade också till exceptionella och oförutsedda utgifter inom social- och hälsovården, i synnerhet den specialiserade sjukvården.

Ett villkor för höjningen är att kommunen antagit en plan för att balansera kommunens ekonomi. Statsandelsmyndigheten kan också ställa andra villkor som gäller kommunens ekonomi.

Höjningen är en del av kommunens egna saneringsåtgärder. Höjningen får inte leda till en motsvarande ökning av utgifter som kommunen beslutar om.