Samarbete mellan kommunen och forskare vid Åbo Akademi har producerat applikationen Pocket Democracy.

Den som är intresserad av kommunalpolitik – var ett visst ärende befinner sig i beslutsprocessen, vilka beslut som tagits och vem som stödde det – vet att information om detta inte alltid är lättillgängligt.

Det vet också universitetslärarna och forskarna Jenny Lindholm och Janne Berg vid ämnet statskunskap vid Åbo Akademi i Vasa. Därför har de i samarbete med Malax kommun och Experience Lab, och med hjälp av finansiering från Högskolestiftelsen, nu lanserat applikationen Pocket Democracy.

Med hjälp av applikationen ska Malaxborna på ett enkelt sätt kunna följa med beslut som rör just dem.

Funktionerna i applikationen är medvetet få, säger Janne Berg. Foto: Johanna Holm

Upprinnelsen till projektet var, förutom ovannämnda frustration, en känsla av att de lokala beslutfattarnas arbete inte är tillräckligt synligt.

– Det är viktigt att följa med vad politiker gör, inte bara vad de lovat inför valen. Just nu är det här inte enkelt, och mera synlighet är inte negativt för politikern. De jobbar hårt och sitter i många nämnder, säger Lindholm.

Efter att hon och Berg pitchat idén på en innovationsdag som ÅA ordnade, och finansieringen var säkerställd, utvecklades applikationen med hjälp av bland annat fokusgruppdiskussioner och användartester.

Lindholm säger att projektet följt en användarcentrerad designprocess som ska möta användarnas behov. I slutändan stannade man för en applikation som delar in kommunalpolitiska beslut i olika nivåer.

Användaren kan antingen se de senaste händelserna inom beslutsprocessen eller välja olika intresseområden. Går användaren sedan in på ett visst ärende så kan hen välja att följa hur ärendet avancerar genom beslutandeorganen.

Det vore naturligt att ha en aviseringsfunktion i applikationen, det vill säga att användaren notifieras när nya beslut tas i ärendet, men det rymdes inte med i forskarnas budget. Istället siktar Lindholm och Berg på att ha en sådan funktion i applikationens nästa version.

En unik beslutskedja

Den information som finns om besluten är hämtad från Malax kommuns webb, men fördelen med Pocket Democracy är att användaren inte måste söka och sålla igenom protokoll för att hitta ett taget beslut.

– Det nya är att du får en beslutskedja som inte finns någon annanstans. Det kan vara till hjälp, inte bara för kommuninvånare utan också för dem som jobbar i kommunen, säger Berg.

– Applikationens sökfunktion bidrar ytterligare till användarvänligheten, tillägger Lindholm.

Dessutom dyker också föredragningslistor upp i applikationen, så att användaren är varse om vilka ärenden som politikerna ska behandla.

Vill användaren vara i kontakt med beslutsfattarna så hjälper applikationen också till, men bara delvis. En del folkvaldas kontaktuppgifter finns i Pocket Democracy, men det har varit upp till politikerna själva att välja om de vill medverka eller inte.

Av Malax kommunfullmäktiges 27 medlemmar har endast 7 valt att uppge sina e-postadresser och kontaktuppgifter. Berg tycker att det är märkligt, men har samtidigt förståelse för att det är tufft att vara kommunalpolitiker.

Han konstaterar att Malax kommun inte har de folkvaldas kontaktuppgifter på kommunens webb. Därför, och för att det handlar om en ny tjänst, har han och Lindholm bestämt att deltagandet ska ske på frivillig basis. På sikt hoppas de att fler deltar, och också kommunens tjänstemän kunde anslutas till kontaktlistorna.

Utgående från intresseområden kan Malaxborna själv välja vilka ärenden de följer med hjälp av applikationen. Foto: Johanna Holm

När Lindholm och Berg diskuterade applikationen med tre fokusgrupper fick de många förslag på vad Pocket Democracy kunde innehålla. Ändå har de valt att hålla antalet funktioner lågt, vilket också var ett råd som företaget Gambit – som varit med och utvecklat applikationen – gav.

– Vi har inga dialog- eller kommentarfunktioner i det här skedet eftersom våra resurser inte räckte till för det. Därför har vi hellre ett fåtal funktioner som fungerar bra än många som fungerar halvbra. Tanken är också att applikationen inte ska medföra extra jobb för kommunen, säger Berg.

Ingendera forskare tror att applikationen är färdig i och med att den lanserats. Snarare är det nu som det verkliga testet och utvecklandet tar vid.

– Vi vill få reda på vad som frustrerar folk som använder den för att kunna göra den bättre, säger Berg.

Han tycker att kommuner överlag kan bli bättre på att informera, och att det arbetet kan skötas genom applikationer som Pocket Democracy. Därmed finns det också en förhoppning om att andra kommuner intresserar sig för projektet.

För Lindholm och Berg gäller det att hitta en balans mellan att ha tid för undervisning och annan forskning vid ÅA och att hinna utveckla applikationen och forska i hur den eventuellt påverkar beslutsfattandet och intresset för kommunalpolitik.

– Kommunerna tycker att det här är en positiv grej, för de har svårt att nu ut med information till invånarna. Också de kommuninvånare vi talat med tycker att det är en bra idé, eftersom mycket av den kommunala bevakningen hänger på nyhetsmedierna och de hinner inte bevaka varje liten by.

Alla har en knutpunkt i kommunen

Berg säger att projektets framgång inte mäts i antalet nedladdningar. Viktigt är att folk använder applikationen.

Mer info

Den som vill ge respons på Pocket Democracy kan göra det på projektets webb: pocketdemocracy.fi

Applikationen kan laddas ner från Google Play och App Store.

– Ifall användarna ser en nytta eller ett mervärde med den, jämfört med de verktyg som finns tillgängliga idag, så har projektet bidragit med något värdefullt. Kanske är det till slut bara kommunalt anställda och journalister som använder den, men i den bästa av världar så väcker applikationen folks intresse för kommunalpolitik.

Alla har en knutpunkt i det kommunala, fortsätter Lindholm.

– Man har barn som går i dagis, eller en förälder i ett serviceboende, eller så spelar man fotboll och undrar hur det går med den nya idrottsanläggningen. Då kan man följa med det som är relevant, men vi förväntar oss inte att man ska följa med allt.

Lindholm och Berg kommer också att samarbeta med Gymnasiet i Petalax och låta eleverna där använda applikationen.

– Det är spänd förväntan inför vad folk har för idéer om detta. Det är inte jag och Jenny som ska säga vad behovet är utan allmänheten, säger Berg.