Flera utbildningar på svenska också på nya digitala plattformar och ännu högre kvalitet när det gäller innehållet. Det är kundlöftet när Kommunförbundets dotterbolag FCG vid årsskiftet tar över ansvaret för den svenskspråkiga utbildningsverksamheten för tjänstepersoner och förtroendevalda.

FCG (Finish Consulting Group) är en etablerad aktör när det gäller utbildning och konsultering i kommunerna – på finska. Kommunförbundets svenskspråkiga utbildningsverksamhet har hittills skötts av personal som jobbar vid den svenska enheten, tekniskt har utbildningen de senaste åren legat i koncernens dotterbolag Kommunförbundet Service Ab. Från och med 1 januari 2022 tar FCG över verksamheten.

– Målsättningen är att den svenska utbildningen ska dra nytta av de strukturer och de större muskler som FCG har. Synergieffekterna är både ekonomiska och kvalitativa utbudet av utbildningar på svenska ska bli större och kvaliteten höjas, säger Ulf Stenman, direktör för Svenska enheten vid Kommunförbundet.

Han får medhåll av Juho Toivonen, medlem i FCG:s ledningsgrupp och direktör för digitalisering och kompetensutveckling.

– Vi arrangerar över 500 utbildningar för alla kommunala sektorer per år. Vi har 30 sakkunniga som jobbar med att ordna utbildningarna, också sådana som kan svenska och språkkompetensen blir viktigare när vi rekryterar ny personal. Vi har ett nära samarbete med föreläsare som är sakkunniga både vid Kommunförbundet och KT Kommunarbetsgivarna, säger Toivonen.

Juho Toivonen, direktör för digitalisering och kompetensutveckling vid FCG, medlem i FCG:s ledningsgrupp.

Han utlovar flera former av svenskspråkiga utbildningar: utbildningsprogram, online-kurser (också efter pandemin), svenskt innehåll på de helt digitala plattformar som FCG lanserar, liknande tjänsten Kommunpolitikern.fi som lanserats efter kommunalvalet.

– Under 2022 planerar vi att lansera två nya digitala utbildningsprodukter där svenskan
också är närvarande.

Dialog och närhet

Under de senaste tre åren har det ordnats ungefär 200 svenskspråkiga utbildningar med drygt 4200 deltagare. I och med att utbildningsplanerarna varit knutna till svenska enheten har kommunikationen mellan önskemålen på fältet och de svenskspråkiga sakkunniga i Kommunförbundet löpt smidigt och naturligt.

– Det är viktigt att samma dialog fortsätter, vi måste skapa strukturer tillsammans med kommunerna för att närheten till medlemmarna inte försämras. Här behöver vi kommunfältets hjälp, säger Stenman.

Han ser två utmaningar för FCG: att lyckas nå ut med information om de svenskspråkiga utbildningarna till rätta målgrupper, och att hitta tillräckligt många deltagare för att få det
att gå ihop ekonomiskt. Det finns även planer för kommunikationen mellan Kommunförbundet och FCG.

– Vi ska ha ett kontinuerligt utbyte av tankar och idéer, se till att det blir ett win-win-läge för en bredare ”dammsugning” av vad som är på gång på fältet, fortsätter han.

– För oss på FCG är det helt avgörande att kunderna är nöjda, både på Åland som har speciella förväntningar på utbildningarnas innehåll, och i de tvåspråkiga kommunerna. Marknaden för utbildningar på svenska är liten, men när vi lyckas integrera verksamheten i den befintliga organisationen finns det förutsättningar för ett lyft både kvantitativt och kvalitativt, säger Toivonen.

Kommunerna behöver utbildning på svenska

Vilken utbildning vill kommuner ha på svenska? Kommuntorget bad några tjänstepersoner berätta om sina förväntningar  på FCG, som tar över ansvaret för den svenskspråkiga utbildningen vid årsskiftet

Stadsdirektör Mikaela Björklund i Närpes.

Mikaela Björklund, stadsdirektör i Närpes:

– För oss i Närpes är de svenskspråkiga utbildningarna mycket viktiga, så vi hoppas  verkligen att sådana kommer att erbjudas i tillräckligt stor utsträckning
också framöver. Distansformatet ökar möjligheterna för vår personal och våra förtroendevalda att delta i utbildningar. Kurserna behöver oavsett format
organiseras så att de är effektiva, respekterar deltagarnas tid och inte är för dyra. Det mest väsentliga är att utbildningarna håller hög kvalitet och erbjuder den senaste kunskapen till exempel gällande ändringar i väsentlig lagstiftning. Då får vi fler verktyg för bygget a v ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbara kommuner också
efter 2023.

Jan D. Oker-Blom, stadsdirektör i Lovisa

Jan D. Oker-Blom, stadsdirektör i Lovisa:

– Jag ser flera utmaningar inom upphandling och offentlighetslagstiftningen där GDPR och konkurrensfrågor ingår. Inom dessa vore det viktigt med ett heltäckande utbud av
utbildning på svenska. Basutbildning i kommunallagen, förvaltning och
förtroendemannauppdrag behöver alltid erbjudas på lika villkor även på svenska.

Niclas Grönholm, direktör för den svenska serviceheleten i Helsingfors:

– För vår del är ledarutbildning på svenska en viktig del i framtiden. Speciellt kompetens
att leda större mångsidiga enheter och att leda människor och elever med olika
bakgrund. Viktiga områden är också kommunal förvaltning och ekonomi på
svenska. Kommunernas uppdrag i framtiden kräver också mångsidig kompetens i
kommunikation.

Magnus Sandberg, förbundsdirektör vid Ålands kommunförbund

Magnus Sandberg,  förbundsdirektör vid Ålands kommunförbund:

– De åländska kommunerna önskar svenskspråkiga kurser eller utbildningar
som på riktigt är tvåspråkiga och där också referensmaterialet är på svenska. Litenheten gör att utbildningen måste nå alla berörda organisationer och skapa
likvärdiga förutsättningar.

 

Erika Strandberg, kommundirektör i Kimitoön

Erika  Strandberg, kommundirektör på Kimitoön:
– Som jag ser det är det viktigt med svenskspråkig utbildning dels i lagstiftningsfrågor, dels i mer fenomenbaserade frågor. När ämnet är svårt och komplext inom ny lagstiftning är det viktigt att det finns utbildningar på svenska i ett så tidigt skede som möjligt. Kurser i aktuella frågor ger sparrning och diskussion och skapar nätverk, därför är det viktigt att erbjuda dem på svenska och på så sätt skapa kontakter mellan kommunerna.

Första kvartalet blir en övergångsperiod

Har ni frågor och synpunkter om överföringen av den svenskspråkiga utbild-
ningen till FCG? Rikta era frågor till Anniina Peltola på FCG. Hon nås per e-post  anniina.peltola@fcg.fi  eller per telefon 044 737 4803.

De svenskspråkiga utbildningarna hittas från årsskiftet på hemsidan fcg.fi/koulutus, men tillsvidare också på kommuntorget.fi/utbildning. Information om kursernas tidpunkt,
program, pris och anmälningsvillkor finns på båda sidorna. Det går att
anmäla sig via länken som finns på båda hemsidorna.
E-postadressen kommuntorget.utbildning@kommunforbundet.fi stängs vid
årsskiftet. Rikta frågor, önskemål och annat som berör den svenskspråkiga utbildningen till e-postlådan koulutusinfo@fcg.fi från och med den 1 januari 2022.

Det går också att ta kontakt med utbildningsplanerarna som kommer att
jobba med svenskspråkiga kurser:

  • Essi Koskenvesa, essi.koskenvesa@fcg.fi, 044 481 1430
  • Ronja Nordlin, ronja.nordlin@fcg.fi, 050 537 7253