Att avgiftsbelägga skärgårdstrafiken strider mot skärgårdslagen och i sin förlängning mot grundlagen. Därför har statsrådet inte befogenheter att införa avgifter för skärgårdstrafiken säger professorn i internationell  rätt och människorätt Martin Scheinin. 

I dag löper tiden för att lämna in sitt utlåtande  om utkastet till statsrådets förordning om skäliga avgifter för trafik- och transportservice i skärgården. En av dem som lämnat in ett utlåtande är Martin Scheinin, professor i internationell rätt och människorätt vid Europeiska universitetsinstitutet och docent vid Åbo Akademi och Helsingfors universitet.

Enligt Scheinin har statsrådet  inte rätt att genom förordning göra skärgårdstrafiken avgiftsbelagd.

Scheinin säger att förslaget står i strid med skärgårdslagen, enligt vilken den fasta bosättningen i skärgården har rätt till trafik- och transportservice som möjliggör boende, intjänande av inkomst och att utföra nödvändiga ärenden. Servicen ska dessutom vara möjligast flexibel och erbjudas gratis eller till skäligt pris.

Enligt Scheinin strider utkasten till förordning mot rättsstatsliga principer och försätter invånarna i skärgården i en ojämlik situation jämfört med den övriga befolkningen.

I sitt utlåtande säger Scheinin också att förslaget inte har något att göra med regeringens ”spetsprojekt” eller med ”digitalisering”.

Förordningarna bör i den här formen, enligt Scheinin inte gå vidare.

Du kan läsa Martin Scheinins utlåtande i sin helhet här (på finska).

Kommunförbundet och flera kommuner har också lämnat in utlåtanden. Läs mer om dem här.

Fakta: Detta föreslås

  • Förordningarna gäller förbindelsefartygstrafiken i skärgården. I dag upphandlas förbindelsefartygstrafiken i skärgården antingen i sin helhet av staten eller så att staten beviljar stöd för att driva den förbindelsefartygstrafik som upphandlats genom konkurrensutsättning.
  • De förbindelsefartygstrafiktjänster som staten upphandlar direkt är för närvarande avgiftsfria, men på de rutter som får stöd betalar användarna en avgift.
  • Den föreslagna statsrådsförordningen om skäliga avgifter för trafik- och transportservice i skärgården är en ny förordning som utfärdas med stöd av lagen om främjande av skärgårdens utveckling (skärgårdslagen).
  • Enligt utkastet ska det i fortsättningen tas ut en skälig avgift av alla passagerare i den skärgårdstrafik som staten upphandlar. I ändringsförordningen föreslås det att också att de som är bofasta i skärgården, ska betala avgifter på de skärgårdsrutter där trafiken upprätthålls av enskilda näringsidkare.
  • Kommunikationsministeriet har bett in utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om skäliga avgifter för trafik- och transportservice i skärgården och om utkastet till statsrådets förordning om ändring av 3 § i statsrådets förordning om understöd som beviljas för stödjande av skärgårdstrafiken. Deadline för utlåtandena är 16 december.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *