Kommunerna får statsandelar redan i år istället för 2020 för att underlätta den svåra ekonomiska situationen.

I samband med budgetförhandlingarna beslutade regeringen att tidigarelägga den statsandelsökning av  engångsnatur på 237 miljoner euro som betalas till kommunerna från nästa år till i år.

Ökningen har ett samband med kompenseringen för nedskärningen av semesterpremierna som ingick i konkurrenskraftsavtalet. Tidigareläggandet underlättar kommunernas synnerligen svåra ekonomiska situation.

Behovet att förstärka kommunalekonomin har ökat på grund av förändringarna i förskottsinnehållningsförfarandet och problemen med inkomstregistret, vilket lett till att en del av kommunernas skatteintäkter utbetalas först 2020.

– Det bör poängteras att kommunerna inte förlorat skatteintäkter på grund av skattesystemet, det vill säga skattekortsreformen, utan att skatteintäkterna i detta fall förskjutits till nästa år. Detta utgör tillsammans med det besvärliga ekonomiska läget bakgrunden till att statsandelarna tidigarelagts. Kommunerna har tack vare detta beslut och statsandelarna för nästa år lättare att förutsäga sin verksamhet och sin ekonomi, säger kommun- och ägarstyrningsminister Sirpa Paatero i ett pressmeddelande.

– Osäkerheten om hurdant innevarande års kommunalskatteuttag blir och på vilken skattenivå nästa års budget planeras utgör fortfarande den största utmaningen för kommunernas del. Det är därför viktigt att Skatteförvaltningen, i syfte att minska på osäkerheten, regelbundet informerar kommunerna och andra skattetagare om utvecklingen av skatteintäkterna och annan eventuell ny information som gäller dem. Syftet med de åtgärder som nu verkställs är att stärka kommunalekonomin och att säkerställa att inga kommuner till exempel hamnar i ett kriskommunsförfarande på grund av ett tillfälligt underskott som beror på att periodiseringen förändrats.

Finansministeriet inleder omedelbart beredningen av ändringarna i statsandelslagen som krävs för att utbetalningen av 237 miljoner euro ska kunna tidigareläggas.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *