Kommunekonomin försvagas nästa år – strukturell obalans största problemet

28.9.2021

Den kommunala ekonomin försvagas nästa år, spår Finansministeriet. I  kommunekonomiprogrammet som publicerades i måndags heter det att kommunekonomin försämras år 2022 när att utgifterna ökar snabbare än inkomsterna.

De senaste två åren har varit mycket exceptionella inom den kommunala ekonomin, heter det i programmet. Jämfört med den rekordsvaga situationen år 2019 var läget inom den kommunala ekonomin år 2020, mätt enligt ekonomiska siffror, förhållandevis gott. Det goda resultatet påverkades i synnerhet av det stöd som staten anvisade kommunerna och som klart översteg de ekonomiska förluster som coronaepidemin orsakade kommunerna. 

Coronaläget påverkar kommunernas verksamhet och ekonomi ännu i år. Statens stödåtgärder fortsätter, dock i betydligt mindre mån än i fjol.

Överföringen av social- och hälsovårdstjänsterna och räddningsväsendet till välfärdsområdena 2023 får stora konsekvenser för kommunernas uppgifter och ekonomi. 

Ekonomin beräknas försvagas 2022 

De ekonomiska konsekvenserna av coronavirussituationen beräknas upphöra så småningom, men de statliga stödåtgärderna, såsom den höjda utdelningen av samfundsskatten och ökningen av statsandelarna, upphör också. 

– Det största problemet inom den kommunala ekonomin har redan länge varit den strukturella obalansen i inkomst- och utgiftsutvecklingen, heter det i ett pressmeddelande från Finansministeriet.

– Kommunernas utgiftstryck lättar i och med social- och hälsovårdsreformen då utgifterna för befolkningens åldrande överförs från kommunerna till välfärdsområdena. Å andra sidan kommer förändringen i befolkningens åldersstruktur och den långsamma ekonomiska tillväxten på medellång sikt även i fortsättningen att påverka kommunerna genom en svag ökning av skatteinkomsterna.

Efter social- och hälsovårdsreformen beräknas den kommunala ekonomin växa engångsmässigt 2023 på grund av de tidsmässiga faktorerna inom skatteutfallet. Åren 2024–2025 försämras utvecklingsutsikterna för den kommunala ekonomin på nytt, och kassaflödet från verksamheten och investeringarna kommer att vara cirka 750 miljoner euro negativt.

De kalkyler som hänför sig till social- och hälsovårdsreformen fortfarande är preliminära och uppdateras våren 2022 i samband med beredningen av planen för de offentliga finanserna 2023–2026. 

Kommunernas statsbidrag minskar 2022 

År 2022 anvisas närmare 300 miljoner euro mer till statsandelarna för kommunal basservice än i den ordinarie budgeten för 2021. Nivån på statsandelarna höjs av den särskilda höjning på 246 miljoner euro som fastställdes vid vårens ramförhandlingar, indexhöjningen samt den fulla statliga finansiering som anvisas för utvidgningar av kommunernas uppgifter och förpliktelser.

De åtgärder som ingår i budgetpropositionen försvagar den kommunala ekonomin  i nästa år med ca 1,2 miljarder euro jämfört med 2021. Ändringen förklaras till stor del av att engångsstöden i anslutning till coronaepidemin slopas (830 miljoner euro) samt av neutraliseringen av justeringen av kostnadsfördelningen mellan staten och kommunerna 2022 (564 miljoner euro). Kommunernas nya och utvidgade uppgifter 2022 inkluderar bland annat stödet till småbarnspedagogiken i tre steg, bindande personaldimensioneringar inom elev- och studerandevården och en skärpning av personaldimensioneringen inom barnskyddet. För nya och utvidgade uppgifter anvisas statsandelsfinansiering till 100 procent.

Vad är kommunekonomiprogrammet?

  • Kommunekonomiprogrammet fördjupar bedömningen av den kommunala ekonomin i budgetpropositionen.
  • Syftet med programmet är att bedöma den kommunala ekonomins tillstånd och kommunernas möjligheter att klara av att ordna basservice i enlighet med budgetpropositionen.
  • I programmet prioriteras granskningen av utvecklingsperspektiven för den kommunala ekonomin och de regeringens åtgärder som påverkar den kommunala ekonomin.
  • Kommunekonomiprogrammet bereds i ett sekretariat som utsetts av finansministeriet och där alla centrala ministerier som bereder lagstiftning om kommunernas uppgifter och statliga åtgärder som påverkar den kommunala ekonomin samt, Finlands Kommunförbund, är representerade.
  • Kommunekonomiprogrammet 2022 (på finska, den svenska översättningen publiceras senare)
  • Det centrala innehållet i kommunekonomiprogrammet (på finska)
  • Tryckkalkylerna i kommunekonomiprogrammet 09/2021 (excel, på finska)
HÅLL KOLL PÅ KOMMUNSEKTORN.
Beställ Kommuntorgets nyhetsbrev här