Kritiken gör gällande att en kompensering som grundar sig på genomsnittliga beräkningar inte beaktar att olika städer och kommuner drabbats på olika sätt av pandemin och begränsningarna.

Regeringen håller på att bryta sitt löfte om att till fullo ersätta kommuner och samkommuner för de social- och hälsovårdsutgifter som coronapandemin orsakat. Den här kritiken framför Helsingfors, Esbo, Vanda, Åbo, Tammerfors och Uleåborg i ett gemensamt pressmeddelande.

Den högsta tjänstemannaledningen i städerna hänvisar till den förordning om statsunderstöd som är på utlåtanderunda. Enligt kritiken kommer staten att ersätta endast hälften av utgifterna.

Helsingfors räknar med ett uteblivet stöd på 70 miljoner euro. För Esbo är summan 30 miljoner euro, för Tammerfors 20 miljoner euro, för Vanda 20–30 miljoner euro, för Åbo 10–20 miljoner euro och för Uleåborg 14 miljoner euro.

 

För Vanda skulle den föreslagna stödmodellen innebära en kostnad på 30 miljoner euro, skriver stadsdirektör Ritva Viljanen på Twitter.

Det handlar om betydande summor och om de uteblir hotas basservicen, skriver städernas borgmästare och stadsdirektörer. De uppmanar regeringen att hålla sitt löfte och ersätta corona-kostnaderna fullt ut.

Kritiken gör också gällande att den aktuella förordningen inte beaktar att krisen drabbat olika städer och kommuner på olika sätt. Stöden måste på styras till de stora städerna och kommunerna, som ekonomiskt sett lidit mest av pandemin och av de begränsningar som regeringen fattat beslut om.

Att schablonmässigt ersätta alla kommuner utgående från en genomsnittlig kostnadsberäkning går inte, heter det i pressmeddelandet, eftersom det här ersätter endast 40–65 procent av kostnaderna. En genomsnittlig beräkning av kostnaderna för till exempel testning och spårning motsvarar inte de egentliga tilläggskostnader som uppkommit i kommunerna.

Läs pressmeddelandet här (på finska).