Är det dags att starta ett gemensamt talko för en bättre diskussionskultur i kommunsektorn? Skulle din kommun delta för att utmana och inspirera andra kommuner? Bild: Pixabay

Debattklimatet försämras i snabb takt. I allt fler sammanhang hänvisar man numera till en diskussionskultur som blir sämre i ett accelererande tempo.

Oron över utvecklingen är gemensam och diskuteras också i andra länder. Frågan har behandlats speciellt i våra nordiska systerorganisationer, men också i kommunernas europeiska takorganisationen CEMR samt i diverse OECD-rapporter.

Utmaningarna i diskussions- och beslutskulturen framgår av resultaten i många undersökningar som Kommunförbundet har gjort under de senaste åren.

  • Nästan hälften av de kommunala beslutsfattarna har upplevt att den offentliga diskussions- och beslutsatmosfären i stor utsträckning utmanar den egna kommuners verksamhetsförutsättningar. Utmaningarna finns i kommuner av alla storlekar i hela landet oberoende av den kommunala beslutsfattarens position, kommunerfarenhet, åldersgrupp, kön eller modersmål.
  • Var tredje kommundirektör har upplevt att beslutsklimatet har försämrats i den egna kommunen och var fjärde har upplevt någon form av misstro från de förtroendevalda.

Det faktum att kulturen och diskussionsklimatet har blivit hårdare är också kopplat till olika former av trakasserier och hot.

  • Var fjärde kommunal förtroendevald har upplevt någon form av trakasserier eller hot i sitt förtroendeuppdrag. Ju mer framträdande beslutsfattaren är, desto större är sannolikheten för trakasserier och hot. De som har ledande poster i kommunen är mest utsatta för trakasserier och hot.
  • Trakasserier och hot är vardag bland de förtroendevalda också i de övriga nordiska länderna. I Sverige förekommer trakasserier och hot mot förtroendevalda på ungefär samma nivå som i Finland, medan det i Norge och Danmark är betydligt vanligare än hos oss att förtroendevalda hotas och trakasseras.

Därför är diskussions- och beslutskulturen viktig

Att främja en god diskussions- och beslutskultur är en grundläggande förutsättning i en fungerande kommunal demokrati. Den representativa demokratin är beroende av att kommuninvånarna är villiga att delta och påverka, att bli nominerade till kandidater vid val och att agera som förtroendevalda.

När debattklimatet hårdnar, beslutskulturen försämras och de förtroendevalda utsetts för trakasserier, minskar kommuninvånarnas intresse för att ställa upp i kommunalval. De förtroendevaldas benägenhet att avgå från sina uppdrag i förtid ökar och det blir alltså vanligare att tacka nej till omval. Det finns också en risk för att de förtroendevalda inte längre uttrycker sina åsikter lika öppet som förut, vilket leder till en ensidigare offentlig diskussion. När debatten tystnar blir innehållet och kvaliteten i besluten sämre.

En försämrad diskussions- och beslutskultur kan till och med påverka kommunens image som en bra plats att bo, studera, arbeta och vara företagare på. När beslutsklimatet försämras finns det risk för att personalomsättningen bland kommunens tjänsteinnehavare och anställda ökar. Vi har tyvärr allt fler exempel på denna negativa utveckling.

Främja öppenhet och förtroende

Om ett år är det kommunalval (13.4.2025). Därför är det dags att ta itu med eventuella utmaningar i diskussions- och beslutskulturen i den egna kommunen nu. Det här är utmaningar som både kan och ska förutses. I sin enklaste form handlar det om att säkerställa och stärka en öppen diskussion i kommunen. En diskuterande verksamhetskultur som vidtar nödvändiga åtgärder erbjuder en bra grund att bygga på, samtidigt som den stärker det ömsesidiga förtroendet.

Förutom interaktion och öppen diskussion finns det också konkreta verktyg att ta till. Kommunförbundet har skrivit en handbok Bättre diskussionsklimat ger bättre beslut, som fungerar som en samtalsväckare med konkreta exempel på olika handlingsmodeller. Ämnet behandlas också bland annat i en färsk handbok om gott styrelsearbete (Den svenska översättningen av boken kommer senare i år). Kommunförbundet erbjuder även utbildning och evenemang för benchmarking och diskussionsforum.

Är det dags att starta ett gemensamt talko för en bättre diskussionskultur i kommunsektorn? Skulle din kommun delta för att utmana och inspirera andra kommuner?