Finlands framgång skapas lokalt och därför är riksdagsvalet också ett kommunalval.

Vi är alla invånare i en stad eller en kommun, där vi har en plats vi kallar vårt hem. Vår hemkommun producerar olika typer av service för oss. En stor del av de beslut som den nya riksdagen kommer att fatta förverkligas av kommunerna. Därför måste det finnas en förståelse och ett förtroende från statsmaktens sida för att kommunernas service kan produceras lokalt och regionalt.

För att kommunernas service ska vara både kvalitativ och tillgänglig på flera språk måste vi ha politiker på riksnivå som förstår betydelsen av en långsiktig kommun- och stadspolitik, rikspolitiker som förstår betydelsen av service på kommuninvånarnas modersmål.

Ja till kommunförsök

Vi på Kommunförbundet arbetar för att stärka kommunernas självstyrelse. Det har sagts förut och jag säger det igen: Den detaljerade regleringen av kommunernas lagstadgade uppgifter bör luckras upp och olika typer av kommunförsök göras möjliga.

Genom att gallra i kommunernas uppgifter och samtidigt lätta upp detaljstyrningen ger vi kommunerna möjlighet att själva skapa flexibla, lokala lösningar som fungerar. I stället för att styra hur kommunerna ska producera sin service borde statens normstyrning rikta in sig på uppföljning och utvärdering av uppställda mål. Detta är både kostnadseffektivt och kundvänligt.

Vi vet att vi har kärvare tider framför oss vilket innebär att den offentliga sektorn måste både spara, förnya och effektivisera verksamheten samtidigt som kommunernas viktiga roll i att främja livskraft, kompetens, välfärd och en god livsmiljö kvarstår. Att producera tjänster kräver resurser. Finansieringen av de lagstadgade kommunala tjänsterna måste därför tryggas.

Nya uppgifter ger nya utgifter

Ansvaret för arbets- och näringstjänsterna (AN-tjänsterna) kommer från och med år 2025 att överflyttas till kommunerna. Det är ett steg i rätt riktning och visar att det på riksnivå finns en tillit till kommunernas förmåga att sköta uppgiften.

Nya uppgifter för kommunerna betyder också nya utgifter. Därför måste den statliga finansieringen vara tillräcklig när AN-reformen förverkligas. Det finns ett tvivel bland kommunerna om att statens finansieringen av reformen blir för snål. Denna diskussion visar att det är hög tid att revidera det kommunala finansieringssystemet för att trygga kommunernas framtida verksamhet.

Den 2 april är det riksdagsval i vårt land. Rösta, riksdagsvalet berör dig och den plats i världen som du kallar ditt hem. Rösta också för en långsiktig kommunpolitik som bygger på förtroende och en öppen dialog mellan kommunerna och centralförvaltningen. Rösta för en riksdag som respekterar och beaktar våra två nationalspråk.

Fotnot: Texten har även publicerats i  Hufvudstadsbladet den 22.2.2023