Efter vårdreformen blir kommunens samarbete med organisationerna ännu viktigare för att främja hälsan och stärka välfärden hos invånarna. Ett fungerande samarbete är till nytta både för invånarna, kommunen och organisationerna.

Samarbete behövs på många områden. På Kommunmarknaden fick vi höra hur viktigt det är att ge barn och unga möjligheter till idrott och rörelse. 

Läs mera: ”Vi är glada att Finlandsmodellen nu blir verklighet”

Läs mera: Kommunmarknaden 2022 i bilder

Kommunen ska samarbeta med allmännyttiga samfund och främja goda verksamhetsförutsättningar och påverkningsmöjligheter för organisationer som utför hälso- och välfärdsfrämjande arbete. Förslag på hur det här samarbetet kan utformas finns bland annat i den nyutkomna publikationen Samarbetet mellan kommuner och organisationer i det hälso- och välfärdsfrämjande arbetet som kan laddas ner på Kommunforbundet.fi eller här

Med organisationer avses här i första hand tredje sektorn, men även församlingar och andra samfund samt fjärde sektorn (självstyrande fri medborgarverksamhet som inte är bunden till föreningar) har en roll i den hälso- och välfärdsfrämjande verksamheten.

För kommunen är det viktigt att se över sättet att arbeta så att den kan fungera i ett gott samarbete mellan de olika sektorerna inom kommunen. Det är av stor betydelse att en anställd har ansvar för kontakten till organisationerna och att den här personen är kopplad till kommunens ledning.

Dålig kondition hos många barn och unga

En som är övertygad om att kommuninvånarna börjar må bättre när kommunerna och tredje sektorn blir bättre på att samarbeta är Henrika Backlund, generalsekreterare för Finlands Svenska Idrott. Hon talade på Kommunmarknaden i Kommunernas hus i Helsingfors i september. Backlund hade inga vackra siffror att visa upp när det gäller vilken kondition unga finländare har i dag. Omkring 40 procent av femte- och åttondeklassarna har en fysisk funktionsförmåga på en nivå som ”eventuellt förbrukar eller inverkar skadligt på hälsan och välbefinnandet”. Också beväringarnas kondition har rasat jämfört med 1970-talet.

Kommunen kan samarbeta – eller så inte

Det är viktigt med en kontinuerlig dialog med organisationerna, sade Henrika Backlund. Hon hade ett gott exempel från Ingå kommun, som erbjöd mark för en motionspark. Den lokala idrottsföreningen kunde då med hjälp av sponsorer se till att motionsparken blev verklighet. Ett dåligt exempel var en kommun som hade upplåtit en lokal för en idrottsförening, men då lokalen inte längre var tillgänglig för det ändamålet, hjälpte kommunen inte med att hitta en ersättande lokal.

Det finns många orsaker att satsa på idrott och rörelse. Backlund räknar bland annat upp bättre koncentrations- och inlärningsförmåga för barn och att idrott och rörelse motverkar utslagning och polarisering.

Planera för en hälsosam framtid

Henrika Backlund tipsar kommunerna

• I planläggningsbesluten beaktas att det ska finnas en miljö som främjar motion och fysisk aktivitet.
• Barn och unga engageras i motionsrelaterat beslutsfattande och planering av motionsrelaterade åtgärder.
• Platser som främjar rörelse och motion finns i närheten av bostadsområdena på gångavstånd.
• Vägarna mellan hemmet, skolan och hobbyverksamhetsplatserna är trygga, så att barnen och ungdomarna kan förflytta sig mellan dessa ställen med egen muskelkraft.
• De kommunala motions- och ungdomstjänsterna samarbetar med aktörer som erbjuder hobbyverksamhet.