Den viktigaste faktorn för ekonomisk framgång i städerna är agglomerationsfördelarna, som drar till sig såväl människor som företag.

När ett företag överväger att etablera sig i någon av två i övrigt likadana städer, är det staden med större befolkning som erbjuder en större efterfrågan på företagets produkter eller tjänster. Likaså erbjuder en större stad någon som söker arbete fler möjligheter till sysselsättning.

När en stad växer lockar den till sig allt mer arbetskraft och allt fler företag. Så här uppstår en självförstärkande positiv utvecklingsspiral.

Det är enklast att etablera sig där det redan finns företag och arbetstagare i samma bransch.

Agglomerationsfördelarnas betydelse varierar stort från bransch till bransch. Det handlar om ömsesidiga fördelar för berörda parter, till exempel att utnyttja anläggningar gemensamt.

I primärproduktionen är agglomerationsfördelarna mycket små jämfört med betydelsen av naturresurser och omständigheter. I gruvbranschen grundas gruvan där det finns en mineralfyndighet medan tillgången på arbetskraft är av underordnad betydelse. Tillverkningsindustrin behöver oftast råvaror, energi och kvalificerad arbetskraft. Agglomerationsfördelarnas betydelse är betydligt större än i primärproduktionen.

Allra störst är agglomerationsfördelarna i branscher där antingen de potentiella arbetstagarna eller de potentiella kunderna utgör en klart avgränsad grupp. Om ett företag behöver kvalificerad arbetskraft med specialisering i den egna branschen är det enklast att etablera sig där det redan finns företag och arbetstagare i samma bransch.

På samma sätt lönar det sig för företag som erbjuder specialiserad service att etablera sig där antalet potentiella kunder är så stort som möjligt.

I ett internationellt perspektiv är även Helsingfors bara en medelstor stad.

Då tyngdpunkten i den ekonomiska strukturen alltmer förflyttas från primärproduktion och industri till service och kompetenserna blir alltmer specifika ökar de fördelar urbaniseringen erbjuder även i framtiden.

För Finland är detta både ett hot och en möjlighet. Tillväxten i Finlands städer ökar produktiviteten och utgör en källa för tillväxt. Samtidigt ökar emellertid fördelarna med urbaniseringen även utanför Finlands gränser.

I ett internationellt perspektiv är även Helsingfors bara en medelstor stad och den enda staden i Finland med ett tillräckligt omfattande befolkningsunderlag för att hållbart kunna konkurrera om specialiserad arbetskraft.

I framtiden kommer statsgränsernas betydelse för arbetskraftens rörlighet fortsättningsvis att minska. Det här skapar ett tryck på Finlands städer att investera i tillväxt och bli ännu mer lockande, så att de ska kunna hålla kvar och attrahera ny kompetent arbetskraft.

Urbaniseringen kommer säkert att utgöra en motor för ekonomisk tillväxt även i fortsättningen. Låt oss se till att den tillväxten sker i Finland.

Det här är en artikel från Kommuntorget 1/2022. Vill du prenumerera på Kommuntorget? Gör din beställning HÄR.