Plattformen DigiOne ska vara ett ekosystem för alla utbildningsaktörer. Nu är fem kommuner med. Om åtta år ska de vara sjuttio.

Kommuntorget har tidigare skrivit om hur den digitala utvecklingen i den grundläggande utbildningen i Finland är en splittrad historia. Strategier och visioner saknas, och riktade statsstöd gör att olika skolor betonar olika saker.

Nu ska Esbo, Uleåborg, Tammerfors, Åbo och Vanda råda bot på det här. Städerna har, tillsammans med kommunägda bolaget Kuntien Tiera, slutit ett avtal om att utveckla plattformen DigiOne.

Under sin första fas kommer DigiOne att ha 350 000 användare. Om tio år ska de vara över en miljon. Projektet omfattar inledningsvis grundskolan och gymnasierna, men småbarnspedagogiken och yrkesutbildningen finns med i planerna och kommer att anslutas längre fram.

Också Kommunförbundet, som så långt deltagit som en rådgivande part, kommer att sluta ett samarbetsavtal med projektorganisationen.

Minna Lindberg, sakkunnig i utbildningsfrågor på Kommunförbundet, är hoppfull om att DigiOne kommer att åtgärda brister som länge hindrat skolorna från att ta det digitala klivet fullt ut.

— Det här är inte bara en plattform utan ett ekosystem som rymmer alla aktörer som behövs. Det handlar inte bara om lärare, elever och deras vårdnadshavare utan också om utomstående som producerar läromedel och andra utbildningstjänster. Alla ska vara med i ekosystemet.

Projektet fick sin början i Vanda, som fungerar som projektledare, men eftersom behovet finns i alla kommuner och eftersom man vill undvika det lapptäcke av lösningar som nu präglar digitaliseringen av utbildningen, så kom man fram till att en plattform som är öppen för alla är den bästa lösningen.

Målsättningen är att 70 kommuner ska ha anslutit sig till och med 2028. Lindberg säger att de som ansluter sig kommer att kunna påverka plattformen, utgående från egna behov.

— Riktlinjerna dras nu men när man bygger digitala lösningar så blir de sällan färdiga. De formas och utvecklas hela tiden. Så kommer det att vara när nya kommuner ansluter sig och påverkar innehållet.

Eftersom projektet fått sin början i Vanda är DigiOne tvåspråkigt. Lindberg säger att det svenska innehållet skapas vid sidan av det finska.

— Det handlar inte bara om att översätta eller klistra det finska innehållet på det svenska. Svenskan är med från början i projektet.

Vilka sorts problem ser du att plattformen kommer att lösa?

— Det absolut viktigaste är att kommunerna gör det här tillsammans. Problemet är att det inte finns nationella riktlinjer för digitaliseringen inom skolan. Nu skapas spelregler och målsättningar, en sorts gemensamt horisont för kommunerna som också ger dem en ekonomisk fördel i och med att det här görs tillsammans.

Finns det någon risk att ett sådant här projekt tar mer än det ger för kommunerna?

— Ett massivt projekt av det här slaget kräver mycket arbete inledningsvis, det är klart. Men fördelarna är så många, givet att det här inte enbart handlar om lärare och elever, så på lång sikt kommer kommuner som deltar att vinna på det.

Projektfasen för DigiOne pågår fram till 2023 och har en budget på 11 miljoner euro. Business Finland står för hälften av den summan, och de som ansluter sig investerar också i DigiOne.

Lindberg säger att plattformen ska ses som en hälsning till statsförvaltningen. När den inte kan ge tillräcklig vägledning går kommunerna sin egen väg tillsammans.

Samtidigt är det viktigt att man upprätthåller en dialog med Undervisningsministeriet och Utbildningsstyrelsen, så att DigiOne kan stämma av med nationella aktörer och myndigheter i digitala frågor som rör undervisningen.

— Jag tycker det här är ett bra exempel på hur kommunerna kan skapa något tillsammans, på egna villkor, sammanfattar Lindberg.

Fakta

  • DigiOne är en nationell digital serviceplattform för utbildning. Runt den bildas ett ekosystem där alla relevanta aktörer kan vara med.
  •  I takt med att plattformen blir färdig ansluter sig utbildningsanordnare, serviceleverantörer och andra relevanta aktörer.
  •  Medan projektet pågår fungerar Vanda stad som ansvarig projektledare. Efter projektet övergår koordineringsansvaret för ekosystemet och äganderätten till DigiOne-serviceplattformen till Kuntien Tiera.
  • Projektet började år 2019 och slutar 2023. Under den tiden levererar man tjänster för den grundläggande utbildningen och gymnasiet.
  • Också småbarnspedagogik och yrkesutbildning beaktas så att tjänster för dessa ska kunna tas med senare.
  • Projektets totalbudget är cirka 11 miljoner euro av vilka Business Finland bidrar med 5,4 miljoner euro. Serviceleverantörer och övriga aktörer deltar i plattformen och bildandet av tjänster med sina egna investeringar.
  • Upp till tre andra kommuner, än de som redan är med, kan tas med i projektets första fas. Beslut om vilka dessa är fattas under 2020.
  • Syftet är att cirka 70 kommuner ska använda servicen år 2028.