Det var i augusti 2016 som begränsningen trädde i kraft. Den slopas i augusti i år.

Europeiska kommittén för sociala rättigheter har i dag fällt sitt avgörande i ett kollektivt klagomål som Centralförbundet för Barnskydd lämnade mot Finland i november 2016, meddelar Utrikesministeriet.

Klagomålet gällde begränsningen av barnets subjektiva rätt till småbarnspedagogik, en lagändring som trädde i kraft i augusti 2016 under regeringen Sipilä.

Ändringen begränsade barnets rätt till småbarnspedagogik till 20 timmar i veckan och småbarnspedagogik på heltid i regel beviljades barn till föräldrar som studerar eller arbetar på heltid.

Kommittén säger att detta står i strid med den reviderade europeiska sociala stadgan i fråga om alla artiklar som framfördes i klagomålet.

Centralförbundet för Barnskydds kollektiva klagomål hänvisade till artiklarna i den reviderade europeiska sociala stadgan som gäller familjens rätt till socialt, rättsligt och ekonomiskt skydd (artikel 16), barns och ungas rätt till skydd i socialt, rättsligt och ekonomiskt hänseende (artikel 17) samt rätten till jämlika möjligheter och likabehandling för anställda med familj (artikel 27).

Enligt kommittén var lagändringen diskriminerande också med tanke på artikel E i den sociala stadgan som handlar om förbud mot diskriminering.

Den reviderade europeiska sociala stadgan är en internationell överenskommelse som säkerställer tillgodoseendet av de sociala rättigheterna i Europa. Alla som omfattas av konventionsstaternas jurisdiktion ska utan diskriminering garanteras rättigheterna i stadgan.

Lagen om småbarnspedagogik har sedermera ändrats och begränsningen av rätten till småbarnspedagogik slopas från den 1 augusti 2020.

Efter lagändringarna har alla barn lika rätt till småbarnspedagogik och familjens socioekonomiska ställning eller bostadsort inverkar inte längre på omfattningen av barnets rätt till småbarnspedagogik.