Kommitté: Regeringen Sipiläs begränsning av subjektiv rätt till småbarnspedagogik stred mot europeisk stadga

4.2.2020

Det var i augusti 2016 som begränsningen trädde i kraft. Den slopas i augusti i år.

Europeiska kommittén för sociala rättigheter har i dag fällt sitt avgörande i ett kollektivt klagomål som Centralförbundet för Barnskydd lämnade mot Finland i november 2016, meddelar Utrikesministeriet.

Klagomålet gällde begränsningen av barnets subjektiva rätt till småbarnspedagogik, en lagändring som trädde i kraft i augusti 2016 under regeringen Sipilä.

Ändringen begränsade barnets rätt till småbarnspedagogik till 20 timmar i veckan och småbarnspedagogik på heltid i regel beviljades barn till föräldrar som studerar eller arbetar på heltid.

Kommittén säger att detta står i strid med den reviderade europeiska sociala stadgan i fråga om alla artiklar som framfördes i klagomålet.

Centralförbundet för Barnskydds kollektiva klagomål hänvisade till artiklarna i den reviderade europeiska sociala stadgan som gäller familjens rätt till socialt, rättsligt och ekonomiskt skydd (artikel 16), barns och ungas rätt till skydd i socialt, rättsligt och ekonomiskt hänseende (artikel 17) samt rätten till jämlika möjligheter och likabehandling för anställda med familj (artikel 27).

Enligt kommittén var lagändringen diskriminerande också med tanke på artikel E i den sociala stadgan som handlar om förbud mot diskriminering.

Den reviderade europeiska sociala stadgan är en internationell överenskommelse som säkerställer tillgodoseendet av de sociala rättigheterna i Europa. Alla som omfattas av konventionsstaternas jurisdiktion ska utan diskriminering garanteras rättigheterna i stadgan.

Lagen om småbarnspedagogik har sedermera ändrats och begränsningen av rätten till småbarnspedagogik slopas från den 1 augusti 2020.

Efter lagändringarna har alla barn lika rätt till småbarnspedagogik och familjens socioekonomiska ställning eller bostadsort inverkar inte längre på omfattningen av barnets rätt till småbarnspedagogik.

HÅLL KOLL PÅ KOMMUNSEKTORN.
Beställ Kommuntorgets nyhetsbrev här