Helsingfors har brist på hundratals lärare och barnskötare inom småbarnspedagogik. Personalbristen är vardag också i andra stora städer.

Helsingfors lider stor brist på personal inom småbarnspedagogiken. I december var 700 arbetsplatser för barnskötare lediga. För lärare inom småbarnspedagogik var siffran 900.

Siffrorna är häftiga, säger Jaana Kesänen, JHL:s huvudförtroendeman i Helsingfors för småbarnspedagogiken och förskolan.

– Lärarna vikarierar för barnskötarna och icke-behöriga personer har anställts som barnskötare. Det är också brist på vikarier.

Enligt Kesänen är personalen utbränd.

– Den personal som är på jobb orkar inte, då daghemmen inte har rätt personer på rätt jobb. Arbetstagare sjukskriver sig eller byter jobb.

I december fanns i Helsingfors ungefär 280 lärarvakanser som inte sköttes av någon alls. För barnskötarna var den siffran ungefär 360.

De stora städernas problem

Personalbristen inom småbarnspedagogiken är inte enbart Helsingfors problem, säger utvecklingsdirektör Jarkko Lahtinen vid Kommunförbundet.

– Volymerna är i en klass för sig i Helsingfors, men fenomenet syns i andra stora städer. Branschens framtid ser inte ljus ut, konstaterar Lahtinen.

Enligt honom finns det inga snabba lösningar på daghemmens personalbrist.

– Även om studieplatserna har utökats de senaste åren så dröjer det ungefär fyra år innan lärare inom småbarnspedagogiken utexamineras.

Situationen underlättas inte av att år 2030 så måste två tredjedelar av daghemmens vårdpersonal vara antingen lärare inom småbarnspedagogik eller socionomer.

Utöver det här förutsätter lagen om småbarnspedagogik av hälften av den dagvårdspersonal som avlagt en högskoleexamen måste vara lärare.

Barnens antal växer

År 2020 deltog 77 procent av barn i åldrarna 1–6 i småbarnspedagogiken, framgår av THL:s statistik. Den siffran har ökat under de senaste tio åren, med undantag av coronaåren, och målet är att höja den ytterligare.

Det betyder att barnens antal inte minskar, även om åldersgrupperna gör det. Om deltagargraden är 90 procent år 2030 betyder det att fler barn är i småbarnspedagogiken än 2019, även om åldersgruppen är mindre. Enligt Kommunförbundets beräkningar betyder det 13 000 barn fler, då åren 2030 och 2019 jämförs.

Samtidigt beräknas 10 000 lärare, socionomer och barnskötare gå i pension, beräknar Keva.

För många barnskötare, får få lärare

Eftersom behovet av barnskötare minskar framöver så kommer de enligt Kommunförbundets beräkningar att vara 3 100 får många år 2030. Samtidigt kommer småbarnspedagogiken att behöva ytterligare över 18 000 lärare och socionomer under de kommande åtta åren.

Enligt Kommunförbundets enkät till högskolorna kommer endast ungefär 9 000 lärare inom småbarnspedagogik att utexamineras fram till 2030.

– Även om kommunerna förbättrar arbetsförhållandena och höjer lönerna så finns det inte arbetstagare, säger Lahtinen.

Han föreslår att man utökar antalet studieplatser, förbättrar branschens dragkraft och utvecklar utbildningsstigarna. Även ändamålsenligheten i behörighetskraven behöver ses över.

– Finns det faktiskt rum för tre olika yrkesgrupper på ett daghem utan att det blir överlappningar i arbetsuppgifterna? frågar Lahtinen.

Enhet ska rycka ut snabbt

Helsingfors borgmästare Juhana Vartiainen (Saml) grundade i februari en arbetsgrupp som ska söka snabba lösningar på personalbristen. Arbetsgruppen är den andra i prdningen.

– Förhoppningsvis kan arbetsgruppen förstärka småbarnspedagogikens dragningskraft och förmåga att hålla kvar personal. Lönehöjningar är bara en åtgärd, säger huvudförtroendeman Jaana Kesänen.

Helsingfors stad har de senaste månaderna satsat på rekrytering och skolning, men enligt Kesänen borde åtgärderna ha vidtagits redan tidigare.

I januari inledde en ny enhet sin verksamhet. Enheten, som finns inom sektorn för småbarnspedagogik och fostran, ska anställa 20 erfarna arbetstagare som ska hjälpa till där behovet är som störst.

– Enheten får mycket beröm, även om alla 20 arbetstagare inte ännu är anställda, säger Kesänen.

Det här är en översättning av Kuntalehtis artikel.