Justitieombudsmannen tycker ändå att Helsingfors gjort vad som rimligen kan krävas, men vill bli informerad om fortsatta åtgärder.

Bristerna i Helsingfors stads svenska småbarnspedagogik för ett år sedan ledde till ett klagomål som Riksdagens justitieombudsman nu behandlat.

Det var i december i fjol som staden informerade att hälften av de svenskspråkiga barn som skulle börja i småbarnspedagogiken i januari hade hänvisats till finskspråkiga daghem.

Sammanlagt handlade det om uppskattningsvis 50 barn.

Helsingfors stad motiverade arrangemanget med resursbrist, speciellt på personalsidan.

Kommuntorget har uppmärksammat dagsläget inom småbarnspedagogiken i Helsingfors, och den utredning som tankesmedjan Magma gjort.

I december mottog Justitieombudsmannen ett klagomål och en begäran om att utreda hur Helsingfors ordnar sin småbarnspedagogik på svenska. I dagarna har justitieombudsman Petri Jääskeläinen kommit med sitt utlåtande.

Jääskeläinen konstaterar, att barnets grundlagsenliga rättighet till en jämlik behandling, liksom dess sociala och språkliga rättigheter, kränks i en situation där barnet inte får småbarnspedagogik på det egna modersmålet. Det kränker också barnets rätt till bildning och är emot lagen om småbarnspedagogik.

Det här har varit situationen under årsskiftet 2019–2020, skriver Jääskeläinen i sitt utlåtande. Han noterar också – efter att ha fått Helsingfors stads redogörelse – att staden vidtagit åtgärder för att ordna småbarnspedagogiken på ett lagenligt sätt. Åtgärderna har varit sådana som man rimligt kan kräva, skriver JO.

– Det här avlägsnar inte att situationen åtminstone kring årsskiftet var lagstridig, men påverkar hurdan kritik som kan riktas mot staden, heter det i utlåtandet.

Därför anser Jääskeläinen att den redogörelse som Helsingfors stad gett om hur staden åtgärdat situationen för tillfälligt är tillräcklig. Han vill dock innan 26.2.2021 informeras ytterligare om hur situationen är nu, det vill säga om staden under tiden för JO:s utredning fortsättningsvis kunnat erbjuda småbarnspedagogik på svenska till svenskspråkiga barn.

Jääskeläinen har också bett Undervisnings- och kulturministeriet redogöra för vad det kunnat göra för att råda bot på situationen. Det här eftersom problemet är komplext och lösningarna delvis utom Helsingfors stads räckhåll.

Utgående från den redogörelsen, som bland annat handlar om ett utökat antal nybörjarplatser på utbildningsenheter, hittar Jääskeläinen inga försummelser.

Han vill att ministeriet innan 26.2 sänder honom utredningen om hur utbildningen inom småbarnspedagogik ska utvecklas. Den utredningen publiceras i januari.

Jääskeläinen vill också ta den av utredningen av den svenska småbarnspedagogiken, och utbildningens särdrag, som utredningsman Gun Oker-Blom färdigställer ännu i år.

Om ministeriet vidtar åtgärder utgående från den utredningen vill JO bli informerad om detta.